Presentación

O sector da construción caracterízase pola diversidade de actividades que comprende, dende a promoción, construción de obra completa, traballos de albanelería ou pintura, reformas, etc. e pola multiplicidade de axentes implicados, coma administracións públicas, promotores privados, coordinadores en materia de seguridade e saúde, etc. Esta diversidade implica tamén que existe unha gran disparidade de riscos asociados, dende os riscos relacionados coa seguridade, coma as caídas en altura ou ao mesmo nivel, a exposición aos riscos químicos (manipulación de materiais con amianto, inhalación de pó de sílice, fumes de soldaduras…), riscos físicos (exposición a ruídos e vibracións, calor e frío, radiacións…), riscos biolóxicos e riscos psicosociais (derivados das fortes presións para incrementar a produtividade, os cambios na man de obra…). 

Ademais, cómpre recordar outros factores a ter en conta neste sector, coma a complexidade das cadeas de subcontratación, a coordinación de actividades ou a frecuente presencia de persoal autónomo que participa nas obras.

O obxectivo deste portal é facilitar ás empresas, ás persoas con obrigas na materia de prevención de riscos laborais e aos demais interesados o acceso á actividade e publicacións do ISSGA e doutros  organismos colaboradores no ámbito da avaliación e prevención de riscos relativos ás obras de construción. 

Normativa estatal sobre PRL no sector da construción →

Documentación técnica

Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes
Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cuadríptico
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas_Tríptico

Actividades

31/05/2023
Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor
A Coruña

Actualidade

30/05/2023
O ISSGA participa nunha xornada sobre construción en Santiago de Compostela
15/05/2023
Modificacións no Real decreto 486/1997 sobre lugares de traballo: condicións ambientais no traballo ao aire libre
13/05/2023
A Xunta apoiará a XIII edición do Congreso de Prevención de Riscos Laborais en Iberoamérica que se celebrará en xuño en...
13/05/2023
O ISSGA colabora nunha xornada en Santiago sobre a saúde mental no traballo
28/04/2023
O ISSGA organiza e participa en diversas actividades con motivo do Día mundial da seguridade e saúde no traballo
28/04/2023
Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo 2023