Introdución

A Lei de prevención de riscos laborais establece entre outras obrigas, a de proporcionar aos traballadores formación suficiente e axeitada sobre os riscos que afectan aos seus postos de traballo.

Así mesmo, a lei encomenda ás administracións públicas o desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan, xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva das condicións de vida no traballo.

Neste liña, a oferta formativa do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), que se desenvolve nos centros de seguridade e saúde laboral, ten o propósito de proporcionar formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais e dar cumprimento aos Plan estratéxicos de prevención de riscos laborais da comunidade autónoma.

A formación, xunto coa información, promoción e asesoramento en materia de seguridade laboral, constitúe unhas das ferramentas máis axeitadas para promover unha auténtica cultura preventiva no conxunto da sociedade.

Co obxectivo de promover, sensibilizar e incrementar os coñecementos en materia de prevención de riscos laborais, elaborouse este programa de actividades formativas que agardamos axude á mellora das condicións de seguridade e saúde laboral no traballo.

Xornadas técnicas

04/10/2022
WEBINAR_Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica
On line
25/10/2022
WEBINAR_Realidade virtual e PRL
On line
27/10/2022
WEBINAR_Adaptación de postos de traballo
On line
10/11/2022
WEBINAR_Xestión do estrés
On line
23/11/2022
WEBINAR_Habilitades comunicativas e xestión de conflitos
On line

Cursos e obradoiros

03/10/2022 a 05/10/2022
ESGOS_Curso de prevención de riscos laborais no manexo da motoserra e rozadoira
Ourense
08/10/2022 a 29/10/2022
FORCAREI_Curso de prevención de riscos laborais para persoal traballador de atención directa a perso...
Pontevedra
05/11/2022 a 26/11/2022
SAVIÑAO_Curso de PRL para persoal traballador de atención directa a persoas con dependencia e axuda...
Lugo

Cursos básicos de PRL

11/10/2022 a 17/11/2022
Curso de prevención de riscos laborais para persoal traballador autónomo. Nivel básico_ En liña
Otros

Cursos de prevención no ensino

Non hai cursos neste momento.

Cursos de aula de risco eléctrico

Non hai cursos neste momento.