Introdución

A Lei de prevención de riscos laborais establece entre outras obrigas, a de proporcionar aos traballadores formación suficiente e axeitada sobre os riscos que afectan aos seus postos de traballo.

Así mesmo, a lei encomenda ás administracións públicas o desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan, xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva das condicións de vida no traballo.

Neste liña, a oferta formativa do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), que se desenvolve nos centros de seguridade e saúde laboral, ten o propósito de proporcionar formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais e dar cumprimento aos Plan estratéxicos de prevención de riscos laborais da comunidade autónoma.

A formación, xunto coa información, promoción e asesoramento en materia de seguridade laboral, constitúe unhas das ferramentas máis axeitadas para promover unha auténtica cultura preventiva no conxunto da sociedade.

Co obxectivo de promover, sensibilizar e incrementar os coñecementos en materia de prevención de riscos laborais, elaborouse este programa de actividades formativas que agardamos axude á mellora das condicións de seguridade e saúde laboral no traballo.

Xornadas técnicas

10/10/2023
Prevención e actuación en relación coa ‘Lipoatrofia semicircular’ dende o punto de vista laboral
On line
25/10/2023
Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un tra...
Lugo
07/11/2023
Criterios na utilización dunha plataforma elevadora móbil de persoas
On line
21/11/2023
Hábitos saudables e enerxía emocional positiva no traballo
On line

Cursos e obradoiros

04/10/2023 a 05/10/2023
Prevención de riscos laborais na actividade pesqueira
Pontevedra
07/10/2023 a 04/11/2023
A PEROXA_Curso de prevención de riscos laborais en tarefas de atención directa a persoas con depende...
Ourense
09/10/2023 a 11/10/2023
O CORGO_Curso de prevención de riscos laborais no manexo da motoserra e rozadoira
Lugo
09/10/2023 a 10/10/2023
Prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral
A Coruña
16/10/2023 a 17/10/2023
Prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral
Lugo
19/10/2023 a 20/10/2023
Prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral
Ourense
26/10/2023 a 27/10/2023
Prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral
Pontevedra

Cursos de PRL en liña

Non hai cursos en liña neste momento.

Cursos de prevención no ensino

Non hai cursos neste momento.

Cursos de aula de risco eléctrico

Non hai cursos neste momento.