Introdución

A Lei de prevención de riscos laborais establece entre outras obrigas, a de proporcionar aos traballadores formación suficiente e axeitada sobre os riscos que afectan aos seus postos de traballo.

Así mesmo, a lei encomenda ás administracións públicas o desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan, xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva das condicións de vida no traballo.

Neste liña, a oferta formativa do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), que se desenvolve nos centros de seguridade e saúde laboral, ten o propósito de proporcionar formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais e dar cumprimento aos Plan estratéxicos de prevención de riscos laborais da comunidade autónoma.

A formación, xunto coa información, promoción e asesoramento en materia de seguridade laboral, constitúe unhas das ferramentas máis axeitadas para promover unha auténtica cultura preventiva no conxunto da sociedade.

Co obxectivo de promover, sensibilizar e incrementar os coñecementos en materia de prevención de riscos laborais, elaborouse este programa de actividades formativas que agardamos axude á mellora das condicións de seguridade e saúde laboral no traballo.

Cursos de aula de risco eléctrico

Non hai cursos neste momento.

Cursos de PRL presenciais

Non hai cursos neste momento.

Cursos básicos de PRL

18/04/2023 a 16/06/2023
Curso de prevención de riscos laborais. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03_En liña
On line
19/09/2023 a 27/11/2023
Curso de prevención de riscos laborais. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03_En liña
On line
26/09/2023 a 24/11/2023
Curso de prevención de riscos laborais en ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE. Nivel básico_En liña
On line

Cursos de prevención no ensino

Non hai cursos neste momento.

Cursos de aula de risco eléctrico

Non hai cursos neste momento.