Benvida

Presentación das políticas en materia de prevención de riscos laborais e promoción da saúde no traballo

A Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 constitúe o instrumento a medio prazo para desenvolver de forma ordenada e eficaz as políticas do Goberno galego nesta materia. Esta planificación adóptase co máximo consenso cos interlocutores sociais polo convencemento de que unha materia de tanta sensibilidade debe ser abordada no marco do diálogo social.

Para todos os implicados no mundo das relacións laborais existe unha meta común que é a redución da sinistralidade laboral a través da mellora da xestión preventiva dos riscos nos lugares de traballo, así como dar a adecuada resposta aos novos desafíos nun momento de especial dinamismo e transición que afectan ao noso traballo.

Esta estratexia céntrase nas persoas e incide a través da consecución progresiva do benestar laboral nun aumento da produtividade económica e social do noso tecido empresarial, abordando tanto os riscos tradicionais como os emerxentes. Caracterízase pola súa natureza integral, atende a todas as disciplinas preventivas, é transversal, destínase á totalidade do traballo en Galicia e está participada activamente polos axentes sociais; contempla unha mirada posta na nova realidade económica e asume como principio informador a perspectiva de xénero cara a unha igualdade laboral e unha sociedade máis equitativa.

Benvido/a á páxina web do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA).

Este portal deséñase como un instrumento para dar a coñecer a actividade e o funcionamento do órgano técnico da Xunta de Galicia en prevención de riscos laborais, ao tempo que serve de espazo aberto ás achegas que se fagan por todos os que así o consideren.

De xeito destacado amósanse as diversas actuacións do ISSGA, cuxo maior valor reside en que son accións de desenvolvemento dun plan de actuación compartido e consensuado cos interlocutores sociais da nosa comunidade autónoma, que teñen participación activa e cualificada no instituto.

Así, cómpre identificar o ISSGA como un lugar que une sensibilidades e suma esforzos cara a un obxectivo común, avanzar na redución dos accidentes laborais e das enfermidades profesionais a prol dun traballo seguro e de maior calidade en Galicia.

En nome de todo o persoal técnico e administrativo do ISSGA e na miña condición de xerente agradezo moi sinceramente o interese en visitar esta páxina, así como ofrezo a nosa colaboración a todos os implicados no complexo e dinámico mundo da seguridade e saúde laboral.

Adela Quinzá-Torroja García, xerente do ISSGA

Presentación

O ISSGA configúrase como o órgano técnico da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. É un organismo autónomo adscrito organicamente á consellería competente en materia de traballo, que ten personalidade xurídica propia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e dispón de patrimonio e tesouraría propios.

Correspóndelle ao Instituto a xestión e a coordinación das políticas que nas materias de seguridade e saúde laboral establezan os poderes públicos de Galicia, para a mellora das condicións de traballo co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo.

O ISSGA estende a súa actuación a todas as empresas e á totalidade do persoal traballador respecto dos centros de traballo de Galicia, incluídas as administracións públicas e o persoal ao seu servizo. Na súa actuación inclúe especificamente as cooperativas de traballo asociado e as demais cooperativas en relación cos seus socios e socias de traballo.

Así mesmo, leva a cabo actividades de promoción da prevención de riscos laborais en relación coas traballadoras e os traballadores por conta propia e co conxunto da poboación, prestándolles especial atención ás actividades de prevención dirixidas ás pequenas e medianas empresas.

FINALIDADES XERAIS

As finalidades básicas do ISSGA son as seguintes:

 • Desenvolver accións de información, divulgación e formación, en materia preventiva.
 • Realizar o asesoramento e o control das accións técnico-preventivas, sen prexuízo das competencias da Inspección de Traballo e Seguridade Social, dirixidas á diminución dos riscos laborais, dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais que se realicen nas empresas para elevar a protección da seguridade e a saúde das traballadoras e dos traballadores.
 • Prestarlles ás empresas, con especial atención ás pequenas e medianas empresas, ás traballadoras e traballadores, ás administracións públicas, aos sindicatos, ás asociacións empresariais e aos demais axentes económicos e sociais asesoramento e asistencia técnica para o mellor cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
 • Realizar o seguimento, coordinar e promover a colaboración de accións en materia de prevención de riscos laborais dos diferentes departamentos da Administración autonómica, así como aqueles organismos estatais e internacionais orientados aos mesmos fins.
 • Fomentar a prevención de riscos laborais a través do seu tratamento como materia horizontal no ensino regrado e non regrado.
FUNCIÓNS

Para o cumprimento dos seus fins, o ISSGA realiza as seguintes funcións:

 • Analizar, investigar e avaliar as causas e os factores determinantes dos riscos laborais, dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais, abordar o seu estudo preventivo e propor, de ser o caso, medidas correctoras.
 • Coñecer, tratar, elaborar e difundir os informes e os datos estatísticos sobre sinistralidade laboral e condicións de traballo.
 • Elaborar, promover e desenvolver programas de investigación sobre métodos e técnicas de seguridade e saúde no traballo.
 • Promover a efectividade do principio de igualdade entre homes e mulleres, considerando as variables relacionadas co sexo na estatística, o estudo e a investigación dos riscos laborais, co obxecto de detectar e de previr as posibles situacións en que os danos derivados do traballo poidan aparecer vinculados co sexo das persoas traballadoras.
 • Asesorar tecnicamente para a elaboración e a reforma da normativa en materia de seguridade e saúde no traballo e mais elaborar recomendacións sobre condicións de traballo dos grupos especiais de risco.
 • Prestarlles colaboración, asesoramento técnico e coordinación á autoridade laboral, á Inspección de Traballo e Seguridade Social e mais ás autoridades xudiciais e ás institucións públicas que o demanden.
 • Efectuar plans e cursos de formación e accións informativas en relación coa seguridade e a saúde laboral.
 • Apoiar e promover as actividades desenvolvidas polo empresariado e persoal traballador e as súas respectivas organizacións representativas, en prol da mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, da investigación e o fomento de novas formas de protección e mais da promoción de estruturas eficaces de prevención.
 • Estudar e vixiar as condicións de traballo que poidan resultar nocivas, insalubres e/ou perigosas para as mulleres traballadoras durante os períodos de embarazo e lactación, para os menores e para os traballadores e traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos, para acomodar no caso necesario a súa actividade laboral a un traballo compatible coa súa específica situación de saúde.
 • Programar  e  realizar  controis  xerais  e  sectoriais  sobre  as  condicións  de  seguridade e saúde laboral nas empresas, coa prestación a estas e aos representantes legais dos/as traballadores/as do asesoramento pertinente e a comunicación das correccións necesarias.
 • Efectuar estudos, informes e asesoramento técnico sobre postos, locais e centros de traballo, materias primas e produtos intermedios e finais, na medida en que poidan supor riscos para a saúde das traballadoras e dos traballadores.
 • Asesorar e avaliar o funcionamento dos órganos técnicos das empresas en materia de seguridade e saúde laboral.
 • Efectuar os informes técnicos para a acreditación ou a autorización dos servizos de prevención alleos, entidades formativas e persoas ou entidades especializadas para levar a cabo auditorías ou avaliacións dos sistemas de prevención, agás nas materias que son competencia da Administración sanitaria, e o seguimento das súas actuacións, coa comunicación á autoridade laboral das desviacións observadas.
 • Participar na vixilancia epidemiolóxica da saúde laboral en coordinación coa autoridade sanitaria no ámbito estratéxico e operativo e mais, de ser o caso, elaborar coa autoridade sanitaria un mapa de riscos laborais que sirva de instrumento para planificar a debida política de prevención.
 • Prestarlle á Administración sanitaria asesoramento e asistencia técnica na autorización e na verificación do mantemento das condicións da autorización sanitaria dos servizos de prevención propios e alleos e mais na avaliación da súa actividade sanitaria.
 • Colaborar coa consellaría competente en materia de seguridade industrial e mineira no que poida afectar a seguridade e a saúde do persoal traballador.
 • Colaborar coa autoridade educativa, as universidades e os centros de investigación para implantar en todos os ciclos e niveis formativos programas educativos de prevención de riscos laborais.
 • Colaborar e cooperar en materia de prevención de riscos laborais con outras administracións públicas e entidades públicas e privadas.
 • Colaborar coa Inspección de Traballo e Seguridade Social nas actuacións referentes ás condicións materiais e técnicas de seguridade e saúde laboral e mais nas de comprobación e control, de ser o caso.
 • En xeral, coordinarse coas consellarías con competencias concorrentes en materia de  seguridade  e  saúde  no  traballo,  así  como  coa  Comisión  Nacional  de  Seguridade  e Saúde no Traballo, co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e con outros organismos das comunidades autónomas.
 • Actuar, con especial dedicación ás pequenas e medianas empresas, en programas de prevención de riscos e promoción da seguridade e saúde no traballo.
 • Estudar as posibles patoloxías derivadas da actividade laboral con máis incidencia en Galicia.
 • Levar a cabo cantas outras funcións sexan necesarias para o cumprimento dos fins de prevención e promoción da seguridade e da saúde no traballo nos termos establecidos na normativa de prevención de riscos laborais.
NORMAS XURÍDICAS

Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o ISSGA

Disposicións finais sexta e sétima da Lei 14/2013, de racionalización do sector público autonómico, pola que se modifica a Lei 14/2007, de 30 de outubro, pola que se crea e regula o ISSGA

Modificación da disposición adicional quinta da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o ISSGA (Disposición derradeira primeira da Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas)

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se dispón o inicio de actividades do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Decreto 165/2014, do 11 de decembro, polo que se aproban os estatutos do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Disposición derradeira primeira do Decreto 215/2020, do 3 de decembro, pola que se modifica o Decreto 165/2014 e engádese un novo artigo 28 bis. A unidade de referencia COVID-19

Organigrama

Órganos de goberno

PRESIDENCIA

A Presidencia do Instituto é o órgano unipersoal de goberno. Exercerá a presidencia do Instituto a persoa titular da consellería competente en materia de traballo, na actualidade a Conselleira de Emprego e Igualdade.

Non obstante, en virtude do disposto no artigo 64.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, o Consello da Xunta poderá nomear outra persoa para desempeñar o cargo, por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de traballo.

Corresponde á persoa titular da Presidencia:

 • Desempeñar a representación do Consello Reitor e a representación do Instituto, incluíndo as actuacións fronte a terceiros relativas aos seus bens e dereitos patrimoniais, así como a subscrición dos convenios e acordos de colaboración.
 • Efectuar a designación e a destitución da persoa titular da Xerencia do Instituto.
 • Presidir e convocar o consello Reitor, co desempeño de todas as demais competencias que lle correspondan como presidente do órgano colexiado.
 • Autorizar os gastos necesarios e ordenar os pagamentos correspondentes do Instituto.
 • Actuar como órgano de contratación e exercer a dirección superior do persoal do Instituto.
 • Velar polo cumprimento das leis e pola execución dos acordos adoptados polo Consello Reitor.
 • Dar conta, se é o caso, a outras consellerías dos acordos adoptados polo Consello Reitor.
 • Impulsar e supervisar as actuacións do organismo.
CONSELLO REITOR

O Consello Reitor é o órgano superior colexiado de goberno do instituto. Os seus membros serán nomeados pola persoa titular da consellería de adscrición. No Consello Reitor será paritaria a representación dos axentes sociais e da Administración.O Consello Reitor estará formado:

 1. Pola Presidencia.
 2. Por unha Vicepresidencia.
 3. Os/as seguintes vogais:
  • En representación dos axentes sociais: un/unha vogal en representación de cada un dos sindicatos que estean presentes na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, nos termos expostos na disposición adicional decimoterceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, e o mesmo número de vogais designados por proposta das organizacións empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma
  • En representación da Administración, un número de vogais suficiente para garantir a composición paritaria do Consello Reitor:
   • A persoa titular da Xerencia do Instituto.
   • Un/unha vogal por cada unha das consellerías con competencias en materia de sanidade, minas e facenda, designado pola persoa titular da consellería respectiva de entre as persoas titulares dos seus órganos superiores ou de dirección.
   • No caso de ser necesario, os/as restantes vogais serán designados/as pola persoa titular da consellería competente en materia de traballo entre as persoas titulares dos seus órganos superiores ou de dirección da Administración xeral da Comunidade Autónoma.
 4. A Secretaría do Consello Reitor.

Órgano executivo

XERENCIA

A Xerencia é o órgano executivo do Instituto, responsable da xestión ordinaria deste.
A persoa que exerza a titularidade da Xerencia é persoal funcionario con rango orgánico de subdirección xeral e será nomeada e cesada pola Presidencia do Instituto, logo da consulta ás organizacións representadas no Consello Reitor.
Nos supostos de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal, a persoa titular da Xerencia será suplida na totalidade das súas atribucións polas persoas responsables das subdireccións establecidas nos artigos 24 e 25, e na orde de precedencia en que estas veñen referenciadas. Correspóndelle á Xerencia do Instituto o desempeño da xestión ordinaria do Instituto, e exerce as seguintes funcións:

 • Asistir a Presidencia do Consello Reitor no exercicio das súas funcións.
 • Levar a cabo o asesoramento e os informes que lle solicite a Presidencia do Instituto.
 • Elaborar o proxecto do plan anual de actividades, que incluirá as actuacións técnicas e a súa planificación temporal, e elevalo ao Consello Reitor.
 • Elaborar a proposta de relación de postos de traballo do Instituto.
 • Exercer a xefatura e dirección do persoal adscrito ao organismo.
 • Elaborar as contas e o anteproxecto de orzamento para a súa presentación ao Consello Reitor.
 • Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar as unidades adscritas ao Instituto e ditar as disposicións, instrucións e circulares relativas ao seu funcionamento.
 • Elaborar o informe anual coa relación de todas as actividades do Instituto para a súa aprobación polo Consello Reitor e remitilo ao Parlamento para o exercicio do control parlamentario.
 • Proporcionar e recibir das consellerías con competencias concorrentes en materia de seguridade e saúde laboral canta información sexa precisa para o desenvolvemento das funcións en materia de seguridade e saúde laboral.
 • Establecer a coordinación necesaria para garantir a cooperación institucional con todas as administracións na materia de prevención de riscos laborais.
 • Desenvolver as actuacións de colaboración técnica coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Colaborar coa Administración laboral, sanitaria, mineira, industrial e outras que o soliciten por razón da materia.
 • Facilitarlle ao Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral canta información sexa precisa para o desenvolvemento das súas funcións e asistir ás súas reunións.
 • Exercer as facultades non atribuídas especificamente a outros órganos do Instituto.
 • Calquera outra que poida serlle asignada pola normativa aplicable ou que lle delegue ou encomende a persoa titular da Presidencia do Instituto ou o Consello Reitor.

Estrutura administrativa

SUBDIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN E PERSOAL

Corresponde á Subdirección Xeral de Administración e Persoal:

 • Executar o orzamento do Instituto.
 • Efectuar a tramitación económico-administrativa dos expedientes de gasto e as propostas.
 • de pagamento e a xestión dos expedientes de contratación.
 • Efectuar a habilitación de pagamentos e adquisición, xestión e control de medios materiais para o funcionamento ordinario do Instituto.
 • Elaborar os informes de carácter económico ou administrativo que lle solicite a Xerencia.
 • Xestionar os asuntos de réxime interior, rexistro, documentación administrativa, arquivo e inventario.
 • Analizar, avaliar e elaborar as propostas de desenvolvemento normativo que correspondan ao Instituto.
 • A coordinación da tramitación administrativa para a publicación dos acordos e convenios de colaboración que subscriba o Instituto.
 • Coordinar coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica a xestión da rede e das aplicacións informáticas do Instituto.
 • Realizar a xestión de persoal e nóminas e a coordinación do sistema de xestión de procedementos administrativos e outras cuestións de contido administrativo que lle atribúa a Xerencia.
 • Levar a cabo a xestión de asuntos xerais tales como mantemento das instalacións ou vehículos adscritos.
 • Practicar o seguimento e supervisión das actuacións económicas, administrativas e de persoal dos centros territoriais.
 • Coordinar a publicación no Diario Oficial de Galicia e demais diarios ou boletíns oficiais das disposicións ou actos ditados polo Instituto.
 • Prestar apoio para a elaboración tanto do plan anual de actividades como do informe anual das actividades realizadas no que se refire aos datos de xestión interna e dos asuntos propios da Subdirección.
 • Exercer cantas funcións lle encomende a Xerencia.
SUBDIRECCIÓN XERAL TÉCNICA E DE PLANIFICACIÓN

Corresponde á Subdirección Xeral Técnica e de Planificación:

 • Elaborar o borrador do plan anual de actividades técnicas de acordo coas instrucións da Xerencia.
 • A elaboración da proposta do informe anual das actividades.
 • Planificar, coordinar e supervisar, con carácter xeral, as actuacións técnico-preventivas, incluídas as que executen nos centros territoriais, de acordo coas políticas establecidas e as actividades planificadas.
 • Desenvolver as actuacións de colaboración técnica coa autoridade laboral e de apoio técnico e colaboración coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Executar as actuacións de colaboración técnica con outras unidades con competencia en materia de seguridade e saúde laboral, especialmente coa autoridade laboral, sanitaria e mineira.
 • Realizar o seguimento das actuacións de colaboración técnica con outros organismos públicos.
 • Coordinar a participación técnica en grupos de traballo no ámbito estatal e autonómico.
 • Levar a cabo a elaboración, control e seguimento dos acordos e convenios de colaboración.
 • Impulsar a execución e coordinar as accións planificadas dos técnicos habilitados consonte o establecido no Real decreto 689/2005, do 10 de xuño, polo que se modifica o reglamento de organización e funcionamiento da Inspección de Traballo, e o Decreto 138/2007, do 5 de xullo, polo que se regula a habilitación do persoal técnico para o exercicio de actuacións comprobatorias das condicións de seguridade e saúde nas empresas e centros de traballo. 
 • Elaborar os informes de carácter técnico que lle solicite a Xerencia. 
 • Exercer cantas funcións lle encomende la Xerencia 
SERVIZO TÉCNICO E DE PLANIFICACIÓN

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Subdirección Xeral Técnica e de Planificación contará coa unidade administrativa Servizo Técnico e de Planificación, ao cal lle corresponde:

 • Asesorar e emitir informes sobre aquelas cuestións que lle encomende a subdirección.
 • Executar as actividades e accións planificadas de acordo coas instrucións da Subdirección Xeral Técnica e de Planificación.
 • Realizar a coordinación operativa e control das actuacións técnicas, incluídas as dos centros territoriais, de acordo coas políticas establecidas e as actividades planificadas.
 • Coñecer, tratar, elaborar e difundir os informes e os datos estatísticos sobre sinistralidade laboral e as condicións de traballo.
 • Coordinar a elaboración dos informes técnicos solicitados aos centros para a acreditación ou a autorización dos servizos de prevención alleos, entidades formativas e persoas ou entidades especializadas, así como a daqueloutros informes que sexan requiridos por institucións públicas.
 • Xestionar a acción informativa e formativa, así como os contidos da páxina web.
 • Exercer cantas funcións lle encomende a Subdirección Xeral Técnica e de Planificación.
CENTROS TERRITORIAIS DO ISSGA

Configúranse como órganos de ámbito territorial provincial do Instituto en cada unha das provincias aos cales lles corresponde o desenvolvemento das funcións propias deste no seu ámbito territorial.
Corresponden á xefatura do centro, dentro do seu ámbito territorial, as seguintes funcións:

 • Impulsar, coordinar e supervisar o funcionamento de todas as unidades do centro para dar cumprimento ao plan anual de actividades.
 • Realizar a coordinación das distintas actividades e o control da súa execución e cantas outras accións sexan necesarias para o mellor cumprimento do plan anual de actividades, que incluirá a presentación periódica á Xerencia do Instituto dos resultados acadados, tanto cualitativos como cuantitativos.
 • Manter, dentro da planificación establecida, a colaboración do centro con calquera outro órgano ou institución de ámbito provincial para garantir a coordinación das accións en materia de prevención de riscos laborais.
 • Presentar á Xerencia do Instituto propostas de actuacións técnicas e de carácter administrativo.
 • Xestionar e tramitar electronicamente a notificación dos partes de accidentes de traballo, así como cursar a notificación das enfermidades profesionais e daquelas que, sen seren profesionais, teñen a súa orixe no traballo.
 • Efectuar a organización e o control da xestión económica e do persoal adscrito ao centro, seguindo as instrucións e baixo a coordinación da Subdirección Xeral de Administración e Persoal.
 • Dar cumprimento á investigación rápida e eficaz dos accidentes de traballo en coordinación coa autoridade laboral provincial, a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social, servizos de emerxencia e fiscalía, dando conta de cada actuación á Dirección do Instituto.
 • Garantir a colaboración, se é o caso, do persoal técnico do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral  de Galicia cos tribunais de xustiza.
 • Cantas outras relacionadas con competencias do Instituto no ámbito territorial do centro ou que se lle encomende a Xerencia do Instituto.

Outros órganos do Instituto

LABORATORIO DE REFERENCIA DE HIXIENE ANALÍTICA

A Unidade de Hixiene Analítica situada no centro do ISSGA de Pontevedra constitúese como laboratorio de referencia de hixiene analítica e desenvolverá as súas funcións baixo a dependencia da Subdirección Xeral Técnica e de Planificación.

UNIDADE DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E DOCUMENTACIÓN

A Xefatura de Sección de Formación do centro do ISSGA en Ourense constitúese como a unidade de formación, divulgación e documentación xeral do ISSGA e desenvolverá as súas funcións baixo a dependencia da Subdirección Xeral Técnica e de Planificación.

COMISIÓN PARA A INTEGRACIÓN DA IGUALDADE

O Instituto conta cunha comisión permanente de carácter asesor nos aspectos relacionados coa integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos, correspóndelle á Subdirección Xeral Técnica e de Planificación a coordinación e xestión da dita comisión.

A Comisión estará presidida pola Xerencia, quen poderá delegar en persoal do ISSGA, en función dos proxectos que se van a tratar en cada sesión, e dela poderán formar parte representantes da autoridade laboral e das unidades de igualdade dos departamentos da Xunta de Galicia.

Centros ISSGA

Centro ISSGA de Pontevedra

Camiño Coto do Coello, nº2, 36812

Pontevedra

Teléfono 886 218 100

FAX 886 218 102

Issga.pontevedra@xunta.gal

Ver localización

Centro ISSGA de Ourense

Rúa de Villaamil e Castro, s/n. 32004

Ourense

Teléfono 988 386 395

FAX 988 386 222

Issga.ourense@xunta.gal

Ver localización

Centro ISSGA de Lugo

Ronda de Fingoi, 170, 27071

Lugo

Teléfono 982 294 300

FAX 982 294 336

Issga.lugo@xunta.gal

Ver localización

Centro ISSGA da Coruña

Rúa Doutor Camilo Veiras, nº8. 15006

A Coruña

Teléfono 981 182 329

FAX 981 182 332

Issga.coruna@xunta.gal

Ver localización

ISSGA Servizos Centrais

Edificio SL 35 - Avda. Fernando de Casas Novoa, 35-3º C-D 15707 Santiago

Santiago de Compostela

Teléfono 981 957 018

FAX 811 999 433

Issga@xunta.gal

Ver localización

Consello Reitor

O Consello Reitor do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia é o órgano superior colexiado de goberno e está composto por:

 1. Presidente:
  • José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.
 2. Vicepresidenta:
  • Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.
 3. Vogais:
  • En representación dos axentes sociais:
   • Catro vogais en representación dos sindicatos presentes na mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, nos termos expostos na disposición adicional décimo terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro:
    • Como vogal titular: Fernando Sabio Maroño, pola Confederación Intersindical Galega.
    • Como vogal suplente: Xulia González Pascual, pola Confederación Intersindical Galega.
    • Como vogal titular: Armando Iglesias Rodríguez, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.
    • Como vogal suplente: Xesús Castro Baamonde, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.
    • Como vogal titular: José Luis Fernández Celis, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.
    • Como vogal suplente: Trinidad Campos Rodríguez, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.
    • Como vogal titular: Carolina Moldes Castiñeira, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.
    • Como vogal suplente: Alba Arceo Vilas, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.
   • Catro vogais en representación das organizacións empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma:
    • Como vogal titular: José Ángel Lorenzo Ramírez, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal titular: Enrique Mallón Otero, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal titular: Jorge Somoza Lázare, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal titular: José No Varela, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal suplente: José Antonio Neira Cortés, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal suplente: Inma del Brío González, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal suplente: José Manuel Maceira Blanco, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
    • Como vogal suplente: María Botana Rocamonde, pola Confederación de Empresarios de Galicia.
 • En representación da Administración, un número de vogais suficiente para garantir a composición paritaria do Consello Reitor:
  •  A persoa titular da Xerencia do Instituto, Mª Adela Quinzá-Torroja García.
   • Como vogal suplente: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación.
  • Un vogal pola consellería competente en materia de sanidade:
   • Como vogal titular: Natalia Lobato Mosquera, secretaria xeral técnica.
   • Como vogal suplente: Sergio Domingo Baamonde Boquete, vicesecretario xeral.
  • Un vogal pola consellería competente en materia de minas:
   • Como vogal titular: Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.
   • Como vogal suplente: María Coutinho Villanueva, subdirectora xeral de Recursos Minerais.
  • Un vogal pola consellería competente en materia de facenda:
   • Como vogal titular: José Mª Barreiro Díaz, director xeral da Función Pública.
   • Como vogal suplente: Rubén Plaza Martínez, subdirector xeral de Desenvolvemento e Avaliación Profesional.
  • Dous vogais pola consellería competente en materia de traballo:
   • Como vogal titular: Zeltia Lado Lago, directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación.
   • Como vogal suplente: Jesús Sanjurjo Paz, subdirector xeral  do Servizo Público de Emprego de Galicia.
   • Como vogal titular: Pablo Fernández López, secretario xeral de Apoio do Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.
   • Como vogal suplente: María Belén Liste Lázara, subdirectora xeral de Emprego.
 1. Secretaria:
  • Titular: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación do ISSGA.
  • Suplente: Alberto Conde Bóveda, xefe do servizo Técnico e de Planificación do ISSGA.

Ligazóns de interese

CONSELLO REITOR DO ISSGA
ORGANISMOS DE OUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ORGANISMOS DE ÁMBITO NACIONAL
ORGANISMOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL