Escola galega de prevención

A Escola

A Escola Galega de Prevención é un espazo educativo específico para a introdución dos contidos sobre PRL na poboación escolar de Galicia. Busca incentivar actitudes e hábitos seguros entre os escolares dun xeito ameno, didáctico e divertido.

Ir a escola

Visitas

Podes solicitar unha visita á Escola Galega de Prevención accedendo ao seguinte enlace.

Ir a visitas

Materiais Didácticos

Accede ós diferentes xogos, revistas, cómics, etc., cos que divertirse na escola ou na casa e estar sempre informados do que acontece no mundo da prevención.

Ir a materiais

Contacto

campo obligatorio*
campo obligatorio*
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
Finalidades do tratamento

A xestión da súa solicitude ou comunicación e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a issga.formacion@xunta.gal. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
CAPTCHA
2 + 0 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.

Centro ISSGA de Pontevedra

Camiño Coto do Coello, nº 2. 36812 Rande - Redondela

Tlf: 886 218 100

email: escolarprl.issga [at] xunta.gal (escolarprl[dot]issga[at]xunta[dot]gal)