Escola galega de prevención

Coñece a nosa Escola

Descrición:

  • Espazo educativo específico para a introdución dos contidos sobre a PRL na poboación escolar de Galicia
  • Apoio e recurso pedagóxico para o traballo do profesorado na sensibilización da cultura preventiva
  • Reforzo para a aprendizaxe de hábitos e actitudes cara a saúde e seguridade no traballo no futuro

Está configurada en dous espazos diferenciados:

Zona de equipamento

Unha primeira sala de entrada que é onde se fai a introdución á visita e os rapaces e rapazas teñen que equiparse con chalecos e cascos de seguridade. Facemos a foto de grupo, preséntanse os conceptos de PRL e identifícanse os diferentes equipos de protección individual (EPI) por sectores mostrando roupas de traballo e outros accesorios.

Asemade, conta cunha zona audiovisual, contigua á anterior, dotada cunha pantalla de proxección onde se proxecta un vídeo cunha duración de dez minutos co obxectivo interactuar cos escolares tendo como fío condutor os conceptos e ideas explicadas previamente.

Zona de documentación e actividades

Localízase nun espazo contiguo aos anteriores, onde se propoñen diferentes recursos para traballar os ámbitos da PRL e os riscos asociados a idade dos rapaces e rapazas, mediante xogos multimedia e documentación, xogos de manipulación para o coñecemento de diferentes profesións e diversos EPI.

Estas actividades céntranse, ademais da PRL, nos espazos que lles son propios aos rapaces e rapazas no seu día a día: o fogar, a escola e a rúa.

Traballamos aspectos como a prevención do acoso escolar ou bullying, o uso correcto da mochila, a importancia dun uso moderado dos dispositivos móbiles, as normas básicas de seguridade viaria, e a prevención dos principais riscos existentes no fogar.