Transparencia e goberno aberto

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, regula a transparencia e o bo goberno no ámbito da Administración pública de Galicia. Os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) pon a disposición dos/as cidadáns/ás, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Participación

 1. Consulta pública previa
  1. Consultas abertas
  2. Consultas pechadas
 2. Normativa en tramitación
  1. En prazo de envío de suxestións
  2. Pendente de aprobación
  3. Aprobada e publicada no DOG
 3. Procedementos de información pública
 4. Participación en plans e programas

Relacións coa cidadanía

 1. Información e atención á cidadanía
 2. Procedementos e servizos
  1. Guía de procedementos e servizos
  2. Cartas de servizos aprobadas

   O ISSGA non conta con datos neste apartado.

 3. Suxestións e queixas

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

 1. Goberno e altos cargos
  1. Altos cargos do ISSGA
   1. Elena Rivo López. Presidenta do ISSGA e Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade
  2. Declaracións de actividades e bens patrimoniais
  3. Información sobre viaxes de altos cargos
  4. Axenda altos cargos
  5. Códigos éticos ou de bo goberno
 2. Estrutura orgánica e funcional
  1. Estrutura organizativa
  2. Funcións
  3. Decretos de estrutura orgánica
  4. Organigrama
  5. Normativa de aplicación
  6. Órganos colexiados
  7. Delegacións de competencias
  8. Directorio das unidades administrativas
 3. Planificación
  1. Plans e programas anuais/plurianuais
  2. Contrato de xestión ou contrato programa

   O ISSGA non conta con datos neste apartado.

  3. Plan de actuación
 4. Memoria de actividade

Información de relevancia xurídica

Información económica, orzamentaria e estatística

 1. Orzamentos
  1. Orzamentos da entidade
  2. Outras cuestións orzamentarias
 2. Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
 3. Convenios
 4. Patrimonio
  1. Relación de bens inmobles
  2. Vehículos

   Número de vehículos do Instituto: 19 (propiedade).

 5. Axudas e subvencións
  1. Convocatorias
  2. Concesións
 6. Contratación pública
 7. Encomendas de xestión

  Encomenda de xestión para o desenvolvemento material de diferentes actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos en aplicación do Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ao traballo con risco de exposición ao amianto.

  Orde do 2 de decembro de 2008, pola que se publica o acordo de encomenda de xestión

 8. Concesión de servizos públicos

Información en materia de persoal

 1. Relacións de postos de traballo
 2. Cadros de persoal

  O ISSGA non conta con datos neste apartado por non ser unha das entidades incluídas no artigo 45.b) da LOFAXGA.

 3. Contías das retribucións
 4. Ofertas públicas de emprego
 5. Convocatorias de procesos selectivos
 6. Provisión transitoria de postos de traballo
 7. Listas de selección de persoal interino ou temporal
 8. Autorización ou recoñecemento de compatibilidade
 9. Contratos de alta dirección
 10. Canle de denuncias