Escola galega de prevención

Visitas

  1. A duración aproximada da visita é unha hora e media.
  2. As visitas son de luns a venres en horario de mañá.
  3. O número máximo de persoas por grupo é de 25 rapaces con dous docentes.
  4. A visita diríxese á etapa escolar de primaria, para idades comprendidas dende os 6 ata os 12 anos.
  5. Existe a posibilidade de atender a outros colectivos que traballan con rapaces destas idades como escolas deportivas, clubs, asociacións, campamentos de verán, escolas de tempo libre, etc.
DATOS DE CONTACTO
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
DATOS DEL GRUPO
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
Finalidades do tratamento

Xestión da inscrición á formación solicitada, control de asistencia e emisión dos certificados de aproveitamento ou asistencia a dita formación. Desenvolvemento de accións formativas, de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais.

Captación e difusión das imaxes realizadas durante as actividades.

Xestión das listas de distribución para o envío de información doutros cursos, xornadas ou eventos similares que poida ser de interese.

Lexitimación para o tratamento:

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (Lei 14/2007, do 30 de outubro pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)

Consentimento outorgado pola persoa interesada para a captación e difusión das imaxes da actividade e para o envío de información.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Así mesmo, as imaxes captadas durante a realización das xornadas poderán ser difundidas a través de páxina web institucional da Xunta de Galicia e do ISSGA, informes de actuación e publicacións técnicas destes organismos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a issga.formacion@xunta.gal. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Cesión de dereitos de imaxe
9 + 4 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.