Escuela gallega de prevención

Visitas

  1. La duración aproximada de la visita es una hora y media.
  2. Las visitas son de lunes a viernes en horario de mañana.
  3. El número máximo de personas por grupo es de 25 alumnos con dos docentes.
  4. La visita se dirige a la etapa escolar de primaria, para edades comprendidas desde los 6 hasta los 12 años.
  5. Existe la posibilidad de atender la otros colectivos que trabajan con chavales de estas edades como escuelas deportivas, clubes, asociaciones, campamentos de verano, escuelas de tiempo libre, etc.
DATOS DE CONTACTO
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
DATOS DEL GRUPO
campo obligatorio*
campo obligatorio*
campo obligatorio*
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
Finalidades do tratamento

Xestión da inscrición á formación solicitada, control de asistencia e emisión dos certificados de aproveitamento ou asistencia a dita formación. Desenvolvemento de accións formativas, de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais.

Captación e difusión das imaxes realizadas durante as actividades.

Xestión das listas de distribución para o envío de información doutros cursos, xornadas ou eventos similares que poida ser de interese.

Lexitimación para o tratamento:

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (Lei 14/2007, do 30 de outubro pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)

Consentimento outorgado pola persoa interesada para a captación e difusión das imaxes da actividade e para o envío de información.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Así mesmo, as imaxes captadas durante a realización das xornadas poderán ser difundidas a través de páxina web institucional da Xunta de Galicia e do ISSGA, informes de actuación e publicacións técnicas destes organismos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a issga.formacion@xunta.gal. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Cesión de derechos de imagen
CAPTCHA
1 + 16 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.