Estudos técnicos

Avaliación do risco psicosocial. Proxecto e resultados
Avaliación do risco psicosocial. Proxecto e resultados
Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario
Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario
Análise da sinistralidade en sectores feminizados - 2011
Análise da sinistralidade en sectores feminizados - 2011
Análise dos accidentes laborais por sobreesforzos
Estudo da estrutura da prevención dos riscos laborais e da capacidade de actuación ante emerxencias...
Avaliación do risco de exposición a po e ruído nos talleres de elaboración de pedra natural da...
Análise dos accidentes laborais da poboación inmigrante
Informe de sobreesforzos na provincia de A Coruña
Análise da saúde dos traballadores do sector da lousa na provincia de Lugo
Avaliación dos Plans de Loita
Estudo hixiénico e médico-epidemiolóxico nas canteiras de lousa na provincia de Lugo
Análise das causas dos accidentes laborais graves e mortais