Observatorio

Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario

O Grupo de Traballo “Sector Agrario” da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo acordou a creación do Subgrupo de Traballo “Vixilancia da saúde no sector Agrario”, co obxectivo de analizar a problemática da vixilancia da saúde no sector.

Unha vez realizado este diagnóstico, o Subgrupo propuxo un Plan para a mellora da Vixilancia da Saúde dos traballadores do Sector Agrario, con 4 obxectivos e 15 actividades.

O Informe foi elevado ao Pleno da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo de 26 de xaneiro do 2005, no que unha vez aprobado e valorando a relevancia destes traballos, encomendouse ao Grupo de Traballo Sector Agrario, en particular ao Subgrupo Vixilancia da Saúde, o inicio dos traballos de 2 actividades concretas do Plan que se propoñía:

  • - Elaborar un Protocolo básico e xeneral de orientación das actividades de vixilancia da saúde no sector agrario.
  • - Elaborar unha Cartilla Individual sanitaria e de risco que integre os resultados da vixilancia da saúde dos traballadores e da avaliación dos riscos. Esta Cartilla debe permitir o adecuado seguimento da súa vida laboral, das repercusións desta no seu estado de saúde e das medidas de prevención e protección necesarias.

Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario que aquí se presenta é o resultado do traballo que, mediante reunións presenciais e colaboración en rede, veu desenvolvendo devandito Subgrupo entre xaneiro de 2010 e febreiro de 2013.

Coidouse especialmente que o documento tivese un enfoque integral, recollendo nun único documento sanitario a abordaxe da vixilancia sanitaria específica dos traballadores por sector produtivo, mediante protocolos de vixilancia da saúde por perfís laborais, e definindo os mínimos comúns da vixilancia da saúde para cada perfil.

A abordaxe da vixilancia sanitaria específica dos traballadores por sector produtivo facilita a valoración dos resultados dos exames de saúde, tanto clínica como en relación co traballo, o establecemento da súa periodicidade, homoxeneiza a actividade sanitaria, harmoniza a conduta para seguir a partir dos resultados, e indica, a partir de todo o anterior, cal pode ser a vixilancia da saúde colectiva, ferramenta imprescindible para poder valorar a importancia dos efectos na saúde dos riscos laborais, a súa frecuencia, gravidade e tendencia, para establecer hipótese causa-efecto entre os riscos laborais e os problemas de saúde derivados destes, priorizar actividades de prevención e avaliar a efectividade destas medidas.

Con todo iso, a finalidade última deste documento é ofrecer, desde a mellor evidencia científica dispoñible e a opinión experta dos coñecedores do sector, ferramentas para mellorar a calidade da práctica da vixilancia específica da saúde dos traballadores do sector agrario.

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) estivo presente na elaboración deste documento coa participación, entres os autores da guía, de Nieves Lorenzo Espeso, xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral na Coruña; e de Ángel López Álvarez, xefe do Centro Issga de Ourense, como membro do Grupo de Traballo Agrario da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.

Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario