Análise das causas dos accidentes laborais graves e mortais

 

O estudo estrutura e analiza as causas dos accidentes por sector de actividade, tendo en conta as variables da persoa accidentada, da empresa, e en función da organización e actividade preventiva da empresa, entre outras.