Os traballos con amianto deben levar a cabo de maneira que non se poña en risco aos traballadores e traballadoras nin a outras persoas e tampouco se xeren riscos para o medio ambiente. As obras de demolición ou de retirada de amianto deben ser executadas por empresas que coñezan todas as precaucións que se deben tomar.

O Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto, constitúe a norma legal mínima en relación ao amianto no noso país. Neste real decreto ademais de recoller as medidas de protección e prevención que hai que aplicar nestes traballos, obriga ás empresas que os executan a estar debidamente autorizadas. Esta norma compleméntase coa Guía Técnica de Exposición ao Amianto elaborada polo  Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.

A autorización para realizar un traballo implica ter un plan de traballo aprobado pola autoridade laboral, para tramitar a aprobación de plans de traballo será necesario previamente inscribirse no Rexistro de Empresas con Risco por Amianto (RERA).

En Galicia todos os trámites para autorizar ás empresas que vaian realizar estes traballos realízanse de forma electrónica, e son xestionados polo ISSGA.

A Orde do 27 de xuño de 2018 regula os procedementos e aproba e dá publicidade dos modelos de solicitude e comunicación relativos aos traballos con risco de exposición ao amianto en Galicia:

 • Rexistro de empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia: alta, baixa e variación de datos. Código do procedemento TR900A.
 • Aprobación de plans de traballo con risco por amianto. Código do procedemento TR900B.
 • Inicio de traballo con risco por amianto. Código do procedemento TR900C.
 • Rexistro dos datos da avaliación da exposición nos traballos con amianto. Código do procedemento TR900D.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PREVIOS PARA TRABALLOS CON RISCO POR AMIANTO

INSCRICIÓN NO REXISTRO DE EMPRESAS CON RISCO POR AMIANTO (RERA)

Están obrigadas a inscribirse no RERA de Galicia as empresas cuxas instalacións principais (domicilio social) radiquen en Galicia e vaian realizar actividades ou operacións nas que as persoas traballadoras estean expostas ou sexan susceptibles de estar expostas a fibras de amianto ou de materiais que o conteñan, e especialmente en:

 • Traballos de demolición de construcións onde exista amianto ou materiais que o conteñan.
 • Traballos de desmantelamento de elementos, maquinaria ou ferramenta onde exista amianto ou materiais que o conteñan.
 • Traballos e operacións destinadas á retirada de amianto, ou de materiais que o conteñan, de equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trens), instalacións, estruturas ou edificios.
 • Traballos de mantemento e reparación dos materiais con amianto existentes en equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trens), instalacións, estruturas ou edificios.
 • Traballos de mantemento e reparación que impliquen risco de desprendemento de fibras de amianto pola existencia e proximidade de materiais de amianto.
 • Transporte, tratamento e destrución de residuos que conteñan amianto.
 • Vertedoiros autorizados para residuos de amianto.
 • Todas aquelas outras actividades ou operacións nas que se manipulen materiais que conteñan amianto, sempre que exista risco de liberación de fibras de amianto ao ambiente de traballo.

Como inscribirse no RERA?

 • Procedemento electrónico a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia TR900A
 • No caso de que o domicilio social non estea en Galicia, deberá dirixirse á autoridade laboral do territorio no que teña o domicilio social a empresa.

Comunicación de variación de datos e baixas:

 • Calquera variación dos datos inscritos debe comunicarse ao centro do ISSGA ao que lle dirixiu a inscrición no prazo máximo de 15 días.
 • Se a empresa non vai continuar realizando as actividades que motivaron a alta no RERA, debe darse de baixa neste rexistro.
 • Ambos procedementos realízanse a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia TR900A

Pódese consultar a listaxe de empresas inscritas no RERA en Galicia no apartado de descargas desta páxina.

APROBACIÓN DE PLANS DE TRABALLO

Antes de realizar o traballo, a empresa debe elaborar un Plan de traballo que debe ser aprobado pola autoridade laboral. Este é un requisito imprescindible, sen o cal non se pode comezar o traballo.

Tipos de plans de traballo:

 • Específico: válido unicamente para o traballo/obra concreta que se vaia realizar
 • Sucesivo: válido unicamente para o traballo/obra concreta que se vaia realizar. Trátase dun traballo/obra similar a outra para a que a mesma empresa presentou, ante a mesma autoridade laboral, un plan específico que foi aprobado. Redúcese a documentación que hai que presentar para tramitalo.
 • Único de carácter xeral: válido para realizar o tipo de traballos/obras recollidos no plan e coa metodoloxía descrita nel. Un único plan permite realizar varios traballos. É o plan adecuado para operacións de curta duración con presentación irregular ou que non se poden programar con antelación, especialmente nos casos de mantemento e reparación.

Para as dúbidas que lle poidan xurdir sobre o plan de traballo concreto que vaia presentar diríxase ao centro do ISSGA no que se deba de presentar o plan.

Como presentar un plan de traballo?

 • Procedemento electrónico a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia TR900B
 • Plans específicos e sucesivos: dirixido ao centro do ISSGA da provincia na que se vaian executar os traballos
 • Plans únicos de carácter xeral: dirixido ao centro do ISSGA da provincia que corresponda co domicilio social da empresa. Se o domicilio social está fóra de Galicia, ante a a autoridade laboral do territorio que corresponda e na forma establecida por esta.

Tramitación:

 • Prazos: o plan de traballo debe resolverse no prazo máximo de 45 días hábiles contados dende a data de entrada no seu rexistro (centro do ISSGA que corresponda). De transcorrer o dito prazo sen que se notificara a resolución, o plan de traballo entenderase aprobado.
 • Na tramitación do procedemento é preceptiva a solicitude de informe do ISSGA e da Inspección de Traballo e Seguridade Social, que revisarán o plan de acordo ao previsto no RD 396/2006.
 • O plan debe conter todos os apartados que figuran no artigo 11.2 do RD 396/2006.
 • Xunto co plan de traballo débese presentar o certificado de formación en materia de amianto e o de aptitude médica dos traballadores e traballadoras que van participar na actividade concreta, e un documento que acredite que se consultou aos/ás representantes das persoas traballadoras para a elaboración do plan.

Logo de ser aprobado o plan e antes de executar os traballos, comunicarase ao centro do ISSGA da provincia na que se vaian levar a cabo, a data exacta de comezo dos traballos cunha antelación mínima de tres días hábiles a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia TR900C

O empresariado que contrate ou subcontrate con outros a realización de traballos de desamiantado ou calquera outro traballo no que se manipulen materiais que conteñan amianto con risco de liberación de fibras (artigo 3 do Real decreto 396/2006, do 31 de marzo), deberá comprobar que os devanditos contratistas ou subcontratistas contan co correspondente plan de traballo. Para tales efectos, a empresa contratista ou subcontratista deberá remitir a empresa principal unha copia da resolución aprobatoria do plan de traballo.

Para a elaboración do plan debe consultar a Guía técnica do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo  (INSST) sobre o RD 396/2006, en especial os comentarios ao artigo 11 e aos artigos 6, 7, 8, 9 e10 así como os seus apéndices. En "Documentos" pode descargar outros documentos técnicos e divulgativos de interese relacionados co amianto.