xoves, Decembro 22, 2022

Publicado o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición a radiacións ionizantes

O mércores, 21 de decembro de 2022, publicouse no BOE o Real decreto 1029/2022, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes.

Mediante este real decreto realízase unha transposición parcial da Directiva 2013/59/Euratom do Consello, do 5 de decembro de 2013, no relativo á protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes quedando derrogado o Real decreto 783/2001, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes e o Real decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores externos con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada.

Entre as modificacións que trae consigo a súa entrada en vigor atópanse as seguintes:

  • Garántese que os traballadores externos reciben a mesma protección que os traballadores expostos empregados por unha empresa que leve a cabo actividades con fontes de radiación.
  • Mantéñense os actuais límites de dose efectiva para persoas en formación e membros do público, non sendo así para o caso de traballadores expostos, onde xa non se permite facer unha media ao longo de cinco anos para garantir o cumprimento dos límites, excepto nas circunstancias especiais especificadas.
  • Redúcese o límite de dose equivalente para o cristalino na exposición ocupacional.
  • A protección contra as fontes de radiación naturais, en lugar de tratarse separadamente nun título específico, intégrase totalmente nos requisitos globais. En particular, as industrias que procesan materiais que conteñen radionucleidos naturais deben xestionarse dentro do mesmo marco regulamentario que outras prácticas.
  • En relación coa protección fronte ao radon, establécese a obrigación do Goberno de impulsar e aprobar un Plan Nacional contra o Radon, co obxectivo de reducir o risco que a exposición a longo prazo a este gas supón para a saúde da poboación. Establécese, ademais, o nivel de referencia para a concentración de radon en recintos pechados e especifícanse as obrigacións no relativo ao cumprimento deste nivel, así como, no caso das exposicións ocupacionais ao radon, o nivel de dose anual a partir do cal a exposición dos traballadores deberá xestionarse como unha situación de exposición planificada.
  • Establécense os principios xerais relativos a intervencións e introdúcense novos niveis de referencia asociados ás situacións de exposición de emerxencia, tanto para o persoal de intervención en emerxencia como para os membros do público.
  • Clarifícanse os labores e responsabilidades dos expertos e servizos de protección radiolóxica que proporcionan asesoramento específico en protección radiolóxica e realizan as funcións nesta materia que neles recaen.
  • Correspóndelle ao Ministerio de Traballo e Economía Social colaborar co Consello de Seguridade Nuclear (CSN) na vixilancia do cumprimento das obrigacións previstas para os titulares das actividades laborais con exposición ao radon que se sinalan no regulamento, sempre e cando se trate de centros ou lugares de traballo que estean incluídos no seu ámbito de actuación. Deste xeito a Inspección de Traballo e Seguridade Social, así como outras administracións públicas competentes en materia laboral ás que se refire o artigo 7.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, colaborarán co CSN na vixilancia do cumprimento das obrigacións dos ditos titulares. A colaboración terá por obxecto poñer en coñecemento do CSN determinados incumprimentos, dándolle traslado das denuncias ou comunicacións recibidas e das informacións obtidas polos funcionarios destas institucións con ocasión das funcións inspectoras derivadas da súa actividade propia en materia de seguridade e saúde no traballo.