venres, Xaneiro 24, 2020

O INSST presenta unha publicación sobre fontes de información públicas na que participa o ISSGA

Repertorio de fontes de información públicas: Seguridade e saúde no traballo

A creación dun sistema de información require dispoñer e coñecer as fontes produtoras de datos, a accesibilidade ás devanditas fontes e a heteroxeneidade das necesidades de información dos potenciais usuarios do sistema. En materia de seguridade e saúde no traballo, a limitación fundamental na creación deste Sistema de Información é a dispersión existente entre as posibles fontes produtoras de datos.

O primeiro Plan de Acción, derivado da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, establece como liña de traballo (2 F.1) o “mellorar a coordinación das actividades desenvoltas polas Administracións Públicas en materia de recompilación, análise e difusión de información en prevención de riscos laborais e as de estudo e investigación na devandita materia, configurando un sistema de información de calidade en materia de seguridade e saúde no traballo”.

En resposta a esta liña de traballo proposta, elaborouse o “Repertorio de Fuentes de Información Públicas en Seguridade e Saúde no Traballo”, que recompila fontes de información (bases de datos, enquisas e rexistros estatísticos) creadas ou custodiadas pola Administración Xeral do Estado, fundamentalmente polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Este documento é froito da creación en 2016 no seo de a CNSST dun subgrupo de traballo, no que participou o ISSGA, para desenvolver o devandito proxecto, cos seguintes obxectivos:

  • Identificar as fontes de información estatística, creadas ou custodiadas pola Administración Xeral do Estado, fundamentalmente polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, relacionadas coa seguridade e saúde no traballo.

  • Elaborar unha ficha descritiva de cada fonte de información identificada.

  • Estudar o uso e valoración das fontes de información por os usuarios, fundamentalmente usuarios institucionais e investigadores.

 

Outras publicacións do INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo vén de publicar os seguintes documentos:

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo

O documento “Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo” selecciona once instalacións de servizo ou protección de entre todas as posibles, como as de uso máis estendido nun lugar de traballo xa sexa a súa actividade industrial ou non.

Para cada unha das instalacións seleccionadas, o documento resume e simplifica as súas distintas fases polas que pasan desde que se deseñan ata que se poñen fóra de uso ou se desmantelan, segundo os requisitos establecidos na normativa de seguridade industrial. Ademais na guía indícanse os diferentes aspectos que un técnico de prevención pode controlar para asegurar que se cumpren os aspectos normativos máis relevantentes relacionados coa posta en funcionamento, a conservación e o bo uso da instalación e, por tanto, coa seguridade dos traballadores afectados pola presenza das mesmas nos lugares de traballo.

Para cada instalación inclúese un diagrama de fluxo final que resume o contido dos requisitos legais que lle aplican de forma esquemática e visual.

Cada instalación pode descargarse e imprimirse de forma independente facilitándose así a súa actualización e utilización.

Tríptico. A mar dáche a vida. Non deixes que cha quite. accidentes de traballo en pesca

A pesca é un sector cunha elevada sinistralidade que duplica a taxa media de accidentes. Segundo os datos das estatísticas oficiais de accidentes de traballo, as causas máis frecuentes destes accidentes son as caídas tanto no barco como as caídas ao mar, os sobreesforzos, os golpes con obxectos inmóbiles e en movemento, os cortes e os accidentes con máquinas. O tríptico pretende chamar a atención sobre os mesmos e mostrar algunhas das principais medidas preventivas que se poden adoptar para evitalos.

Tamén se resumen as principais obrigacións e responsabilidades que en materia preventiva teñen tanto o capitán ou patrón como responsable de garantir a seguridade e saúde a bordo do buque como os propios traballadores do mar que coa súa actuación deben colaborar pola seguridade de todos os tripulantes.

Folleto. Mostraxe de gases e vapores que non che toquen os narices

A exposición laboral a axentes químicos en forma de gases e vapores ha de avaliarse xeralmente mediante a realización de medicións.

Con este díptico preténdese facilitar o labor á persoa que realiza dita medición, proporcionándolle información dos diferentes aspectos a considerar para que as medicións para realizar sexan fiables e representativas da exposición do traballador.