16/10/2023

Prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral

 • Data: 16/10/2023 a 17/10/2023
 • Inscrición: 22/09/2023 a 12/10/2023
 • Duración: 10 horas
 • Prazas: 25
 • Lugar de celebración: Centro ISSGA_Lugo

Obxectivo

Estímase que unha terceira parte da poboación laboral son profesionais da voz, é dicir, son persoas que utilizan a voz como principal ferramenta de traballo, sen a cal non poderían desenvolver as súas tarefas con normalidade. É necesario facilitar aos profesionais da voz acceso a unha formación preventiva teórico-práctica en relación cos riscos derivados do uso continuado e sostido da voz que interveñen na aparición das enfermidades profesionais e como previlas.

Data e horario

16 e 17 de outubro. De 09.00 a 14.00 horas.

Contido

Que é a voz?

 • Patoloxía vocal
 • Conceptos xerais de prevención de riscos laborais e danos para a saúde
 • Factores de risco
 • Profesións ou actividades laborais de risco para a voz
 • A vixilancia da saúde laboral
 • Medidas de prevención
 • Técnica vocal
 • Hixiene vocal
 • Que facer se aparece unha patoloxía vocal de orixe profesional?

Desenvolvemento

O taller ten carácter presencial. É obrigatoria a asistencia e puntualidade a todas as sesións presenciais. A falta de asistencia, aínda que sexa xustificada, suporá a perda do dereito ao certificado de asistencia.

Persoas destinatarias e distribución das prazas

Persoas traballadoras maiores de idade con interese na actividade a que se dirixe o curso.

Criterios de selección

No caso de haber máis solicitudes que prazas, os criterios de selección son:

Xunto a solicitude de inscrición, a persoa interesada entregará a documentación que acredite a prioridade 1.

 • Grupo con prioridade 1: Profesionais da voz ou persoal con formación na materia (previa ou actual).
 • Grupo con prioridade 2: resto de persoal.

Unha vez seleccionado este grupo, a selección entre estas persoas realizarase por orde de inscrición.

Solicitudes

As solicitudes efectuaranse utilizando o formulario que se recolle no Anexo II, dispoñible no apartado de DOCUMENTACIÓN.

O prazo para presentar as solicitudes remata cinco días antes ao inicio de cada curso, que poderá ampliarse ata alcanzar o número máximo de 25 alumnos/as por taller.


As solicitudes poderanse presentar por calquera dos seguintes medios:

 • Por correo electrónico, ao enderezo issga.formacion@xunta.gal
 • Por entrega á empresa xestora, información no teléfono 664156403

Xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

 • Copia do DNI/ NIF / NIE/ Pasaporte
 • De ser o caso, documentación xustificativa de pertenza ao colectivo prioritario (epígrafe 5, criterios de selección)

Esixirase un mínimo de 10 alumnos/as por taller. No caso de non chegar a este mínimo, o ISSGA poderá cambiar as datas previstas de desenvolvemento ou anulalo, o que se comunicará con antelación suficiente ás persoas solicitantes.

Acreditación da formación

Ao remate de cada taller o ISSGA expedirá certificado de asistencia ao alumnado.

Control e seguimento das accións formativas

O control e seguimento das accións formativas realizarase polo persoal técnico do ISSGA.

Custo dos talleres e financiamento

A asistencia a estes talleres será gratuíta para as persoas seleccionadas.

 • Patoloxía vocal
 • Conceptos xerais de prevención de riscos laborais e danos para a saúde
 • Factores de risco
 • Profesións ou actividades laborais de risco para a voz
 • A vixilancia da saúde laboral
 • Medidas de prevención
 • Técnica vocal
 • Hixiene vocal
 • Que facer se aparece unha patoloxía vocal de orixe profesional?

DOCUMENTACIÓN.

Documentación
Descarga pdfs: