Os Atende do Issga: Agro_Prevención de riscos laborais en granxas avícolas

Neste novo documento incluído na colección dos Atende do Issga, recóllense os principais riscos e medidas preventivas asociados os traballo en granxas avícolas.

A finalidade desta publicación é proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras nas granxas avícolas, de xeito que desenvolvan as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Edítase en varios formatos: folleto, tríptico e  cartel, e recolle os seguintes aspectos:

 • Riscos nos lugares de traballo
 • Riscos nas atmosferas de traballo
 • Utilización de equipos
 • Equipos que se desprazan
 • Riscos por contactos eléctricos
 • Trastornos musculoesqueléticos e manipulación de cargas
 • Hixiene nos lugares de traballo
 • Riscos derivados dos produtos químicos
 • Exposición a contaminantes biolóxicos
 • Enfermidades transmitidas polos animais (zoonose)
 • Normas de hixiene
 • Perspectiva de xénero
 • Medidas de emerxencia
 • Primeiros auxilios
 • Alerxias. Alcol e outras drogas
 • Sinalización
 • Equipos de protección individual
 • Lexislación básica
Os Atende do Issga: Agro_Prevención de riscos laborais en granxas avícolas

Documentación