Guía básica ISSGA para a elaboración do PLAN DE CONTINXENCIA

Un plan de continxencia é un conxunto de instrucións e procedementos complementarios ou alternativos aos utilizados normalmente na empresa de xeito que esta poida manter a súa actividade malia que algunhas funcións deixen de facelo debido a algún incidente ou a certas condicións externas alleas á organización.

Para a súa elaboración, deberase realizar unha análise dos riscos que permita identificar un conxunto de medidas básicas e concretas a tomar como acción de resposta e coas que afrontar da maneira máis adecuada e efectiva posibles incidentes, accidentes e/ou estados de emerxencia que puidesen ocorrer tanto nas instalacións como fóra delas.

Nestes documents, guía e  cartel, o recóllense orientacións para a elaboración dun Plan de Continxencia co obxecto de dispoñer dun instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que contribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-Cov-2) no ámbito laboral

Guía básica ISSGA para a elaboración do PLAN DE CONTINXENCIA
Documentación