Novas

Xoves, Febreiro 08, 2024

O Issga reforzará en 2024 as súas actuacións de prevención en actividades feminizadas e nos riscos laborais emerxentes

Portada plan actuacións_Issga_2024
  • O Consello da Xunta deu o visto e prace hoxe ao Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia para este ano
  • Deseñado en colaboración cos interlocutores sociais e de xeito transversal dentro da Xunta, incidirá nos sectores con maior sinistralidade e de alto risco
  • O plan prevé accións para afrontar os riscos laborais derivados dos novos escenarios de traballo: teletraballo, dixitalización ou desconexión

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2024. O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia reforzará no seu Plan de actuación de 2024 as accións que incidan na prevención e na promoción da saúde en actividades con riscos emerxentes e con alta presenza de mulleres. O Consello do Goberno galego deu hoxe o visto e prace a este documento nado do consenso cos interlocutores sociais e coa participación das diferentes consellerías con competencias nesta materia.

A nova planificación enmárcase por primeira vez na Estratexia de seguridade e saúde no traballo de Galicia: Horizonte 2027, que está a desenvolver, cun orzamento de case 56 millóns de euros, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

A Xunta aspira a facer fronte coas súas accións aos sectores de actividade con maiores índices de sinistralidade -construción e afíns, actividade de silvicultura e industria madeireira, pesca e afíns, industria, servizos e montaxe e desmontaxe de eventos- e a riscos emerxentes.

Tamén se prestará atención a colectivos específicos que precisan dunha especial axuda técnica para incorporar unha adecuada xestión preventiva. Reforzarase, así, a actuación en actividades con alta presenza de mulleres. Priorizaranse, neste eido, as actuacións dirixidas á protección da maternidade e os programas destinados ao persoal do sector dos coidados e á promoción da seguridade nos traballadores por conta propia.

Actuacións concretas

Entre outras medidas concretas, o plan fomentará a participación do Issga en 50 grupos de traballo técnico de carácter autonómico e estatal. Tamén permitirá elaborar datos estatísticos de sinistralidade entre traballadores de maior idade e os autónomos.

Desenvolveranse 14 campañas de promoción da prevención e redución da sinistralidade e se realizarán programas específicos e de asesoramento técnico nos lugares de traballo cunha previsión de acadar as 350 actuacións.

En 2024, a Administración autonómica elaborará guías específicas de axuda para colectivos como o das mariscadoras e redeiras, ou para as persoas que empreguen a voz no desempeño das súas funcións.

O Issga quere afondar na investigación de accidentes de traballo por infarto, derrame e outras patoloxías non traumáticas e desenvolverá, na mesma liña, un proxecto piloto de cancro laboral, actuación de prioridade nos marcos estratéxicos estatal e europeo.

Está previsto que este ano se realicen 600 actuacións comprobatorias por parte do persoal técnico habilitado do Issga, que incidirán na actividade forestal, a pesca, a construción, nas actividades de limpeza e en supermercados.

Respecto dos novos modelos de traballo, actuarase fronte aos riscos psicosociais e para o coidado da saúde mental. O Issga prevé crear un laboratorio específico ao respecto.

O Issga, por outra banda, prevé formar 4.000 persoas nos diferentes concellos sobre as novidades técnicas e normativas con atención a sectores produtivos con alto risco.

Sinistralidade laboral

O obxectivo deste plan, dotado con 7,6 millóns de euros de orzamento, pasa por reducir a sinistralidade laboral en Galicia, mellorar a xestión preventiva e avanzar no benestar laboral.

En 2023 produciuse un descenso da sinistralidade mortal en xornada laboral do 25,37%. Hai que ter en conta que en 2022 perderan a vida vinte persoas a bordo do Villa de Pitanxo.

Tamén baixaron o ano pasado os accidentes graves que anotan unha redución do 8,7%, destacando o descenso do 35% na actividade agraria.

Crecen case un 6% tanto os accidentes leves como a comunicación das enfermidades profesionais declaradas. Neste último caso, a maioría encádranse nas patoloxías de trastornos musculoesqueléticos debidas a factores ergonómicos relacionados co posto.