Traballos en cubertas_O importante é baixar con vida

Traballos en cubertas_O importante é baixar con vida

O risco de caída de altura é un risco que pode considerarse transversal, común a multitude de sectores e ocupacións, de especial gravidade en canto ás súas consecuencias e recorrente en o tempo.

Segundo a normativa, a partir de 2 metros de altura considérase que as tarefas que estamos a realizar implican un risco para o traballador, e por tanto será necesaria a adopción de medidas de protección colectivas e, no seu caso, o uso de equipos de protección individual. Con todo, en ocasións, mesmo caídas por baixo desa altura poden comportar graves consecuencias desde o punto de vista preventivo.

Pola gravidade das súas consecuencias, a caída de altura e a terceira forma de accidente mortal en xornada de traballo máis frecuente, tras as patoloxías non traumáticas e os accidentes de tráfico. Representa, aproximadamente, un de cada catro accidentes mortais en xornada de traballo.

Podemos dicir que é un risco transversal, as caídas en altura están presentes en todos os sectores produtivos, aínda que algo máis da metade ocorren na construción, o resto repártense entre os sectores de servizos, industria e agrario.

É unha causa de accidente sobre a que se pode actuar de maneira directa e concreta.

Todos os anos, demasiadas persoas falecen ou sofren lesións graves como consecuencia dunha caída desde unha cuberta ou tellado mentres realizaban traballos tales como reparación de pingueiras, limpeza de canlóns, illamentos, substitución de antenas, etc. Estes accidentes poderíanse evitar se se tomaron as medidas preventivas adecuadas

Obxectivo da campaña
Esta campaña ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas realícense con seguridade, para reducir estes accidentes. Ademais,a campaña incide no papel que desempeñan neste tipo de obras as comunidades de veciños, como promotoras dos traballos, e recolle os aspectos preventivos a ter en conta nas diferentes fases do proxecto.

Hai que ter en conta tamén que a subcontratación de servizos en obras de construción é unha práctica moi habitual, polo que esta campaña pode contribuír a facilitar unha adecuada xestión da prevención mediante a coordinación das diferentes actividades empresariais. A difusión destes materiais entre os promotores, os titulares de edificios que contratan estes traballos e as empresas que os executan é clave para reducir os accidentes por caída de altura desde cubertas e por iso o ISSGA convida as partes implicadas nos devanditos traballos a sumarse á campaña porque o importante é baixar con vida.

Por que se lanza esta campaña?
Cada 7 días unha persoa sofre un accidente grave ou mortal ao caerse desde unha cuberta ou tellado mentres realizaba algún traballo de conservación, mantemento, reparación ou inspección. Entre 2014-2018, só no sector construción, 228 traballadores sufriron accidentes deste tipo, introducíndolles feridas graves ou fatais.

Estes accidentes poden e deben ser evitados.

A quen vai dirixida?
Para evitar estes accidentes é esencial sensibilizar e mellorar os coñecementos técnicos do titular do edificio no que se vai a intervir e da empresa ou traballador autónomo que vai traballar sobre o tellado. Esta campaña vai dirixida a ambos.

Os traballos que habitualmente se contratan e realizan sobre tellados son, entre outros, os seguintes:

 • Illamento e impermeabilización
 • Reparación de pingueiras ou filtracións
 • Substitución de tellas ou placas da cuberta
 • Selaxe de xuntas
 • Retirada de cubricións con amianto ou substitución por outros materiais
 • Instalación ou mantemento de paneis solares
 • Limpeza de chemineas ou canlóns
 • Reparación ou substitución de antenas
 • Retirada de neve
 • Cambios de plásticos en invernadoiros

Na maior parte dos casos, os accidentes prodúcense durante intervencións en cubertas non transitables, é dicir, aquelas ás que unicamente debería acceder persoal especializado que conte con todos os medios de seguridade necesarios. Adoitan ser cubertas inclinadas, que non teñen accesos fáciles e sen proteccións colectivas nin dispositivos de ancoraxe instalados que sexan seguros e accesibles. Ademais, en moitas ocasións, presentan zonas fráxiles (material de cubrición pouco resistente ou deteriorado, translúcidos -lucernarios ou claraboias-, etc.) que poden romper ao ser pisados.

En xeral, trátase de traballos con baixa definición técnica, de curta duración e orzamento modesto que, habitualmente, son encargados por promotores/titulares de edificios con pouco coñecemento na materia e executados por contratistas con limitados recursos, con escasa sensibilización sobre os riscos aos que se expoñen e, en ocasións, sen experiencia abonda nestas tarefas. Estas circunstancias incrementan o risco de caída de altura durante estas actividades (fundamentalmente por caída durante o acceso, desde o bordo da cuberta ou a través desta pola rotura das cubricións ou translúcidos).

Para que os traballos en cubertas se poidan realizar de forma segura e non se produza ningún dano irreparable é imprescindible que se sigan as seguintes etapas:

1. Recompilación de información previa sobre a cuberta

2. Selección do contratista

3. Planificación dos traballos

4. Preparación dos traballos

5. Execución dos traballos

6. Finalización dos traballos


En que consiste a campaña?
A campaña persegue a difusión das medidas e recomendacións que deben ter en conta os titulares dos edificios que contratan un traballo sobre o seu tellado e as empresas ou traballadores autónomos que os executan. Esta difusión realizarase coincidindo coa época estival e outonal en as que se concentran gran cantidade de traballos sobre cubertas de maneira intensa.

Os medios de difusión que se utilizarán serán as redes sociais, páxina web do ISSGA, correo electrónico e traballarase así mesmo cunha rede de intermediarios que nos axuden a difundir as mensaxes da campaña.

A implicación é parte da solución.

Quen son os impulsores desta campaña?
Esta é unha iniciativa impulsada polas entidades que forman parte do "Grupo de Traballo Construción" da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, entre as que se atopa o ISSGA, quen no ano 2018 levaron a cabo unha análise da sinistralidade durante a realización de traballos de reparación e mantemento en cubertas, o cal deu lugar a un informe con accións para reducir estes accidentes, entre as cales se atopa esta campaña.

Material divulgativo
Elaboráronse os seguintes materiais divulgativos que incorporan mensaxes para sensibilizar e incrementar o coñecemento técnico dos promotores/titulares do edificio e contratistas que realizan este tipo de traballos:

 • Un anuncio que pretende sensibilizar acerca das graves consecuencias, tanto físicas como emocionais, que supón traballar sen seguridade sobre un tellado.
 • Un documento divulgativo que explica de forma detallada as seis etapas crave que se deben seguir para traballar con seguridade sobre unha cuberta e o papel que desempeñan o promotor/titular do edificio e o contratista en cada unha delas.
 • Dous trípticos que remarcan as obrigacións do promotor/titular do edificio e do contratista, respectivamente.
 • Tres carteis coas 10 regras básicas para que un traballo sobre un tellado non termine nun accidente.

A difusión destes materiais entre os promotores/ titulares de edificios que contratan estes traballos e as empresas que os executan é clave para reducir os accidentes por caída de altura desde cubertas.

Ligazóns de interese
Máis información e como sumarse a esta campaña