Introdución

Recolle as monografías adicadas á prevención de riscos laborais en sectores específicos e outros estudos técnicos.

Monografías e Estudos técnicos

Síntese da evidencia científica relativa ao risco de sufrir cancro de pulmón pola exposición laboral a sílice cristalina


Este estudo é o resultado do traballo conxunto acordado no seo da RICISST. O obxectivo principal do presente informe é analizar a evidencia científica existente no momento actual en relación ao aumento do risco de sufrir cancro de pulmón por exposición laboral a sílice, mediante unha síntese da evidencia das revisións sistemáticas e meta-análises (RS/MA) publicados. Os obxectivos secundarios deste estudo comprenden a análise cualitativa dos estudos primarios (EP) de alta calidade procedentes de todos os MA e RS e valorar a posibilidade de facer un reanálises dos datos achegados por devanditos EP.

Guía para a Vixilancia da Saúde dos traballadores no Sector Agrario


A fiinalidade última deste documento é ofrecer, desde a mellor evidencia científica dispoñible e a opinión experta dos coñecedores do sector, ferramentas para mellorar a calidade da práctica da vixilancia específica da saúde dos traballadores do sector agrario.

Avaliación do risco psicosocial. Proxecto e resultados


Este proxecto está enmarcado dentro do Plan anual de actividades do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) e este á súa vez faino no Plan estratéxico para a prevención de riscos laborais en Galicia 2011-2014, onde entre as súas medidas se contempla o fomento da prevención e avaliación dos riscos psicosociais nas administracións ou organismos públicos. Así xorde coa intención de abordar o estudo da xestión de riscos psicosociais dende un punto de vista práctico, centrándose na fase de avaliación destes riscos.