Enquisas de condicións de traballo

Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017


Para coñecer esta nova realidade do tecido empresarial galego o ISSGA pon en marcha esta nova enquisa, coa que procura coñecer como organizan hoxe as empresas a prevención de riscos laborais, cales son as actuais condicións de traballo e como xestionan os riscos psicosociais e a promoción da saúde no entorno laboral.


As  enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas, escollendo como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, ás empresas ou mesmo empresas localizadas en polígonos industriais.

Portada do libro sobre as condicións de traballo en Galicia 2010

Condicións de traballo en Galicia


Condicións de traballo en Galicia 

Monografías e Estudos técnicos

Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia. 2005-2017


O estudo da accidentabilidade mortal das persoas traballadoras en Galicia ofrece información imprescindible para caracterizar os accidentes mortais acontecidos durante os últimos anos, o que permitirá deseñar e impulsar medidas específicas co fin de reducir a sinistralidade laboral e á súa vez, dar respostas e asesoramento efectivo e eficiente, tanto ás persoas traballadoras como aos empresarios galegos, para poder xestionar a prevención de riscos laborais de forma adaptada á realidade do noso territorio.

Sinistralidade laboral en traballadores de 55 e máis anos. Anos 2012-2016


Neste estudo, mediante a análise dun conxunto de variables seleccionadas, coas cales se desagregan os datos dos accidentes laborais notificados, búscanse as posibles diferenzas da sinistralidade do persoal traballador dependendo da súa idade e especificamente naqueles de 55 anos e maiores.

Sinistralidade dos condutores profesionais. Anos 2012-2016


Para a realización deste estudo utilizáronse os accidentes de traballo con baixa entre os anos 2012 e 2016 descartando os accidentes ocorridos in itinere, dividíndoos en dous grandes grupos:

  • Un grupo principal que engloba a aqueles accidentes de traalladores cun código de ocupación CNO-2011, 84-Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada. Sobre este grupo móstranse os resultados de todas as variables escollidas.
  • Outro grupo co resto de accidentes declarados entre estes anos. Este grupo serve para contrastar resultados nalgunhas variables concretas.

Outros Estudos e aplicacións técnicas

Calculador de Custos de Sinistralidade Laboral


Esta ferramenta ten por obxecto sensibilizar ás empresas da importancia da prevención de riscos laborais. Permítelles calcular os custos económicos que supoñen os danos para a saúde derivados do traballo, a magnitude dos custos non asegurados dos mesmos, e a consecuente perda de competitividade que supón a sinistralidade laboral.