Introdución


Creado coma un instrumento de xestión da información e análise das condicións de traballo e os seus efectos sobre a seguridade e saúde laboral da poboación traballadora galega, recolle, e analiza os indicadores preventivos de maior relevancia, co obxecto de transformar a información en coñecemento, que apoie a toma de decisións en materia de prevención de riscos laborais e condicións de traballo, tanto no eido técnico-científico coma no social para orientar políticas na materia.

Obxectivos:

  • Seguimento integrado da prevención de riscos laborais.
  • Elaborar e publicar as estatísticas periódicas sobre sinistralidade.
  • Investigación e impacto dos programas públicos en prevención de riscos laborais.
  • Estruturar, manter, xestionar e difundir a información obtida.
  • Levar a cabo análises dos riscos laborais dende unha perspectiva de xénero e en relación con colectivos de traballadores especialmente sensíbeis.

A través do Observatorio Galego de condicións de traballo dáse resposta ao establecido na Estratexia Galega de seguridade e saúde no traballo 2016-2020, principalmente co obxectivo 4, liña 4.1, medida 4.1 e); obxectivo 4, liña 4.1, medida 4.1 g); obxectivo 4, liña 4.2, medida 4.2 a); obxectivo 4, liña 4.2, medida 4.2 b); obxectivo 5, liña 5.1, medida 5.1 a) da estratexia.

Estudos

Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia. 2005-2017


O estudo da accidentabilidade mortal das persoas traballadoras en Galicia ofrece información imprescindible para caracterizar os accidentes mortais acontecidos durante os últimos anos, o que permitirá deseñar e impulsar medidas específicas co fin de reducir a sinistralidade laboral e á súa vez, dar respostas e asesoramento efectivo e eficiente, tanto ás persoas traballadoras como aos empresarios galegos, para poder xestionar a prevención de riscos laborais de forma adaptada á realidade do noso territorio.

Sinistralidade laboral en traballadores de 55 e máis anos. Anos 2012-2016


Neste estudo, mediante a análise dun conxunto de variables seleccionadas, coas cales se desagregan os datos dos accidentes laborais notificados, búscanse as posibles diferenzas da sinistralidade do persoal traballador dependendo da súa idade e especificamente naqueles de 55 anos e maiores.

Sinistralidade dos condutores profesionais. Anos 2012-2016


Para a realización deste estudo utilizáronse os accidentes de traballo con baixa entre os anos 2012 e 2016 descartando os accidentes ocorridos in itinere, dividíndoos en dous grandes grupos:

  • Un grupo principal que engloba a aqueles accidentes de traalladores cun código de ocupación CNO-2011, 84-Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada. Sobre este grupo móstranse os resultados de todas as variables escollidas.
  • Outro grupo co resto de accidentes declarados entre estes anos. Este grupo serve para contrastar resultados nalgunhas variables concretas.