Consello Reitor


O Consello Reitor do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia é o órgano superior colexiado de goberno e está composto por:

Presidente:

Francisco José Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria

Vicepresidenta:

Covadonga Toca Carús, secretaria xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Vogais:

a) En representación dos axentes sociais:

a.1. Catro vogais en representación dos sindicatos presentes na mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, nos termos expostos na disposición adicional décimo terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro:

– Como vogal titular: Fernando Sabio Maroño, pola Confederación Intersindical Galega.

– Como vogal suplente: Francisco Xabier Cartelle Pérez, pola Confederación Intersindical Galega.

– Como vogal titular: Roi Fernández Rodríguez, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.

– Como vogal suplente: Alfonso García Blanco, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.

– Como vogal titular: José Luis Fernández Celis, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.

– Como vogal suplente: Raquel Seijas Lamelas, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.

– Como vogal titular: Antonio Pablo Rama Remuiñán, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Carolina Moldes Castiñeira, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.

a.2. Catro vogais en representación das organizacións empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma:

– Como vogal titular: José Ángel Lorenzo Ramírez, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: José Antonio Neira Cortés, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: Jorge Somoza Lázare, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: Diego Vázquez Reino, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Javier Martínez López, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Inma del Brío González, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: José Manuel Maceira Blanco, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: María Botana Rocamonde, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

b) En representación da Administración, un número de vogais suficiente para garantir a composición paritaria do Consello Reitor:

b.1. A persoa titular da Xerencia do Instituto, Mª Adela Quinzá-Torroja García.

– Como vogal suplente: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación.

b.2. Un vogal pola consellería competente en materia de sanidade:

– Como vogal titular: Alberto Fuentes Losada, secretario xeral técnico.

– Como vogal suplente: Susana Touza Figueiras, vicesecretaria xeral.

b.3. Un vogal pola consellería competente en materia de minas:

– Como vogal titular: Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía e Minas.

– Como vogal suplente: Mª Carmen Rodríguez Andrade, subdirectora xeral de Recursos Minerais.

b.4. Un vogal pola consellería competente en materia de facenda:

– Como vogal titular: José Mª Barreiro Díaz, director xeral da Función Pública.

– Como vogal suplente: Rubén Plaza Martínez, subdirector xeral de Desenvolvemento e Avaliación Profesional.

b.5. Dous vogais pola consellería competente en materia de traballo:

– Como vogal titular: Pablo Casal Espido, director xeral de Orientación e Promoción Laboral.

– Como vogal suplente: Juan Carlos Pernas Maques, subdirector xeral de Promoción Laboral.

– Como vogal titular: Jose Ignacio Lema Piñeiro, director da Axencia Galega da Industria Forestal.

– Como vogal suplente: Pablo Leis Mol, xerente da Axencia Galega da Industria Forestal.

Secretaria:

Titular: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación do ISSGA

Suplente: Raquel Blanco Silva, xefa do servizo Técnico e de Planificación do ISSGA.