Consello Reitor


O Consello Reitor do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia é o órgano superior colexiado de goberno e está composto por:

Presidenta:

María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade.

Vicepresidenta:

Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade.

Vogais:

a) En representación dos axentes sociais:

a.1. Catro vogais en representación dos sindicatos presentes na mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, nos termos expostos na disposición adicional décimo terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro:

– Como vogal titular: Fernando Sabio Maroño, pola Confederación Intersindical Galega.

– Como vogal suplente: Cristina Martínez Padín, pola Confederación Intersindical Galega.

– Como vogal titular: Armando Iglesias Rodríguez, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.

– Como vogal suplente: Xesús Castro Baamonde, polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.

– Como vogal titular: José Luis Fernández Celis, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.

– Como vogal suplente: Mar Martín González, pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia.

– Como vogal titular: Antonio Pablo Rama Remuiñán, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Carolina Moldes Castiñeira, pola Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.

a.2. Catro vogais en representación das organizacións empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma:

– Como vogal titular: José Ángel Lorenzo Ramírez, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: José Antonio Neira Cortés, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: Jorge Somoza Lázare, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal titular: Diego Vázquez Reino, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Javier Martínez López, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: Inma del Brío González, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: José Manuel Maceira Blanco, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

– Como vogal suplente: María Botana Rocamonde, pola Confederación de Empresarios de Galicia.

b) En representación da Administración, un número de vogais suficiente para garantir a composición paritaria do Consello Reitor:

b.1. A persoa titular da Xerencia do Instituto, Mª Adela Quinzá-Torroja García.

– Como vogal suplente: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación.

b.2. Un vogal pola consellería competente en materia de sanidade:

– Como vogal titular: Alberto Fuentes Losada, secretario xeral técnico.

– Como vogal suplente: Margarita Prado Vaamonde, vicesecretaria xeral.

b.3. Un vogal pola consellería competente en materia de minas:

– Como vogal titular: Paula Mª Uría Traba, directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

– Como vogal suplente: María Coutinho Villanueva, subdirectora xeral de Recursos Minerais.

b.4. Un vogal pola consellería competente en materia de facenda:

– Como vogal titular: José Mª Barreiro Díaz, director xeral da Función Pública.

– Como vogal suplente: Rubén Plaza Martínez, subdirector xeral de Desenvolvemento e Avaliación Profesional.

b.5. Dous vogais pola consellería competente en materia de traballo:

– Como vogal titular: Zeltia Lado Lago, directora xeral de Formación e Colocación.

– Como vogal suplente: Jesús Sanjurjo Paz, subdirector xeral de Orientación Laboral.

– Como vogal titular: Covadonga Toca Carús, directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

– Como vogal suplente: María Belén Liste Lázara, subdirectora xeral de Emprego.

Secretaria:

Titular: Mª Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación do ISSGA.

Suplente: Alberto Conde Bóveda, xefe do servizo Técnico e de Planificación do ISSGA.