Organigrama


 

organigrama2008

De dirección e xestión

 1. A Dirección do Instituto.

  O/A director/a do instituto será o seu órgano executivo e será nomeado polo Consello da Xunta por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de traballo.

  Correspóndelle ao director ou directora do instituto, coa categoría de director ou directora xeral, as funcións recollidas no artigo 6.2º da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea a regula o ISSGA:

  • Representar institucionalmente o instituto.
  • Elaborar o plan anual de actividades, que incluirá as actuacions técnicas que se desenvolverán no ano correspondente, deseñando as accións que se desenvolverán e a súa planificación temporal.
  • Dirixir os servizos administrativos do instituto e desenvolver a xefatura de todo o persoal ao seu servizo.
  • Autorizar os gastos necesarios e ordenar os pagamentos correspondentes do instituto.
  • Elaborar o borrador do anteproxecto de orzamento para a presentación á Comisión de Goberno.
  • Actuar como órgano de contratación e subscribir os convenios e os acordos que corresponda.
  • Elaborar a memoria anual para a súa remisión á Comisión de Goberno.
  • Proporcionarlles ás consellerías con competencias concorrentes na materia de seguridade e saúde laboral canta información precisen para o desenvolvemento das súas funcións.
  • Facilitarlle ao Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral canta información sexa precisa para o desenvolvemento das súas funcións.
  • Exercer as facultades non atribuídas especialmente a outros órganos.
 2. A Comisión de Goberno.

  A Comisión de Goberno é o máximo órgano de dirección do instituto. Os seus membros, agás os designados por razón do seu cargo, serán nomeados por orde da persoa titular da consellería competente en materia de traballo, por proposta das consellerías e das organizacións empresariais e sindicais.

  Correspóndelle á Comisión de Goberno, máximo órgano de dirección do instituto, o desenvolvemento das funcións recollidas no artigo 8º da Lei 14/2007, do 30 de outubro.

  Estará formada por:

  1. O presidente ou presidenta da comisión, que será o director ou directora xeral con competencias en materia de relacións laborais.
  2. Dous vicepresidentes:
   • Un director ou directora xeral representante da consellería con competencias en materia de sanidade.
   • Un director ou directora xeral representante da consellería con competencias en materia de industria.
  3. Tres vogais en representación da administración:
   • O director ou directora do instituto
   • A persoa titular da Subdirección Xeral Técnica e de Planificación
   • Unha persoa designada polo director ou directora con competencia sen materia de relacións laborais con nivel non inferior a xefe/a de servizo.
  4. Seis vogais en representación dos axentes económicos e sociais, tres a proposta das organizacións empresariais e tres a proposta das organinacións sindicais.
  5. Actuará como secretario ou secretaria da comisión, con voz pero sen voto, unha persoa pertencente ao funcionariado, que teña un rango nin inferior a xefatura de servizo, que nomeará para o efecto a dirección do instituto de entre o seu persoal. Do mesmo xeito e cos mesmos requisitos nomearase o substituto ou a substituta.

De xestión

 1. A Subdirección Xeral de Administración e Persoal

  Correspóndelle á Subdirección Xeral de Administración e Persoal, baixo a dependencia do director:

  • Executar o orzamento do instituto.
  • A tramitación económico-administrativa dos expedientes de gasto e as propostas de pagamento e a xestión dos expedientes de contratación.
  • Elaborar os informes de carácter económico ou administrativo que lle solicite o director
  • Xestionar os asuntos de réxime interior, rexistro, publicación, documentación administrativa, arquivo e inventario.
  • A xestión de persoal e coordinación do sistema de xestión de procedementos administrativos e outras de contido administrativo que lle atribúa o director.
  • A xestión de asuntos xerais tales como mantemento das instalacións ou vehículos adscritos.
  • A organización, xestión e desenvolvemento dos procedementos informáticos e a creación de aplicacións informáticas.
  • O control das actuacións económico - administrativas dos centros provinciais de seguridade e saúde laboral.
  • A coordinación da publicación no Diario Oficial de Galicia e demais diarios ou boletíns oficiais das disposicións ou actos ditados polo instituto.
 2. Subdirección Xeral Técnica e de Planificación

  Corresponde á Subdirección Xeral Técnica e de Planificación, baixo a dependencia do director:

  • Elaborar o Plan anual de actividades técnicas de acordo coas instrucións do director.
  • A elaboración da memoria anual das actividades realizadas.
  • Execución, seguimento e control con carácter xeral das actividades e accións técnicas planificadas.
  • A planificación, execución e control das actuacións técnicas dos centros de seguridade e saúde laboral, de acordo coas políticas establecidas e as actividades planificadas e o control das súas actividades
  • Desenvolver as actuacións de colaboración técnicas coa autoridade laboral en xeral e expecialmente en relacións coas funcións da autoridade laboral indicadas no Real Decreto 396/2006, relativas aos traballos con amianto e en relación coas actividades do persoal técnico habilitado.
  • Elaborar os informes de carácter técnico que lle solicite o/a director/a.
  • Desenvolver as actuacións de colaboración técnica coa inspección de traballo, a administración sanitaria, industrial, mineira, educativa e outras que o demanden.
  • Garantir a colaboración, se é o caso, dos técnicos do ISSGA cos tribunais de xustiza.
  • Coordinar a participación técnica en grupos de traballo no ámbito estatal.
  • A elaboración, xestión, control e seguimento dos convenios de colaboración.
  • Executar as accións planificadas pola autoridade laboral dos técnicos habilitados consonte o establecido no Real decreto 689/2005, do 10 de xaneiro, polo que se modifica o regulamento de organización e funcionamento da Inspección de Traballo e o Decreto 138/2007, do 5 de xullo, polo que se regula a habilitación do persoal técnico para o exercicio de actuacións comprobatorias das condicións de seguridade e saúde nas empresas e centros de traballo.
 3. Servizo Técnico e de Planificación

  Servizo Técnico e de Planificación ao que lle corresponde:

  • Asesorar e emitir informes sobre aquelas cuestións que lle encomende o/a subdirector/a.
  • Executar as actividades e accións planificadas de acordo coas instrucións da Subdirección Xeral Técnica e de Planificación.
  • A planificación, execución e control das actuacións técnicas dos centros de seguridade e saúde laboral, de acordo coas políticas establecidas e as actividades planificadas.
  • Analizar, investigar e avaliar as causas e os factores determinantes dos riscos laborais, dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais.
  • Coñecer, tratar, elaborar e difundir os informes e os datos estatísticos sobre sinistralidade laboral, e condicións de traballo.
  • Efectuar a través do persoal do instituto, os informes técnicos para a acreditación ou a autorización dos servizos de prevención alleos, entidades formativas e persoas ou entidades especializadas.
  • A xestión estatística dos accidentes de traballo.
  • A xefatura do laboratorio de referencia de hixiene analítica.
  • Xestionar a acción informativa e formativa incluíndo a información a través da web.
  • Coordinar as accións planificadas do persoal técnico habilitado consonte o establecido no Real decreto 689/2005, do 10 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento de organización e funcionamento da Inspección de Traballo e o Decreto 138/2007, do 5 de xullo, polo que se regula a habilitación do persoal técnico para o exercicio de actuacións comprobatorias das condicións de seguridade e saúde nas empresas e centros de traballo.
 4. Os Centros de Seguridade e Saúde Laboral

  Configúranse como órganos de ámbito territorial provincial do instituto aos que lles corresponde o desenvolvemento das funcións propias deste no seu ámbito territorial.

  Existirá un centro de seguridade e saúde laboral en cada unha das catro provincias galegas. Ao fronte destas existirá un/unha xefe/a do centro coa categoría de xefe/a de servizo que exercerá as súas funcións baixo a dependencia da dirección e dos órganos de xestión centrais do instituto.

  O/A xefe/a do centro coordinará as actuacións dos técnicos habilitados.

Outros órganos do instituto

 1. O Laboratorio de referencia de hixiene analítica

  A unidade de hixiene analítica situada no centro de Seguridade e Saúde de Pontevedra constitúese como laboratorio de referencia de hixiene analítica, que desenvolverá as súas funcións baixo a dependencia do Servizo Técnico e de Planificación.

 2. A Comisión para a integración da igualdade

  O instituto porá en marcha unha comisión permanente de carácter asesor nos aspectos relacionados coa integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos, correspondéndolle á Subdirección Xeral Técnica e de Planificación a coordinación e xestión da dita comisión.

  A comisión estará presidida polo subdirector/a xeral Técnico/a e de Planificación e, dela, ademais de representantes da autoridade laboral, poderán formar parte representantes das unidades de igualdade dos departamentos da Xunta de Galicia.