Benvida

Imaxe da directora do ISSGA Adela Quinzá-Torroja García

Benvido/a á páxina web do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA).

Este portal deséñase como un instrumento para dar a coñecer os principais aspectos do órgano técnico das políticas de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, ao tempo que serve de espazo aberto ás achegas que se fagan por todos os que así o consideren.

De xeito destacado amósanse as diversas actuacións do ISSGA, cuxo maior valor reside en que son accións de desenvolvemento dun plan de actuación compartido e consensuado cos axentes sociais da nosa comunidade autónoma, que teñen participación activa e cualificada no instituto.

Cómpre pois, identificar o ISSGA como un lugar que une sensibilidades e suma esforzos cara a un obxectivo común, avanzar na redución dos accidentes laborais e das enfermidades profesionais a prol dun traballo seguro e de maior calidade en Galicia.

Que é o ISSGA

Descrición e obxectivos

DESCRICIÓN

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) é un organismo autónomo dos previstos no artigo 11.b) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, adscrito organicamente á consellería competente en materia de traballo, que se configura como un órgano técnico en materia de prevención de riscos laborais, goza de personalidade xurídica de seu, autonomía funcional e plena capacidade de obrar.

Compartir no Twitter Publicar no Facebook Agregar a Delicious

Organigrama

Para o desempeño dos fins e funcións que lle atribúen os artigos 3 e 4 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, o ISSGA contará cos seguintes órganos e unidades.

  • De dirección e xestión: a Dirección do Instituto e a Comisión de Goberno.
  • De xestión: a Subdirección Xeral de Administración e Persoal, a Subdirección Xeral Técnica e de Planificación e os centros de seguridade e saúde laboral.
Compartir no Twitter Publicar no Facebook Agregar a Delicious

Imaxe corporativa

O logotipo e anagrama do Issga e arquivo descargable.

Compartir no Twitter Publicar no Facebook Agregar a Delicious

Comisión de Goberno

A Comisión de Goberno é o máximo órgano de dirección do instituto. Os seus membros, agás os designados por razón do seu cargo, serán nomeados por orde da persoa titular da consellería competente en materia de traballo, por proposta das consellerías e das organizacións empresariais e sindicais.

Compartir no Twitter Publicar no Facebook Agregar a Delicious

Transparencia

1.- Información básica

 Sede central:

 

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)

Edificio Igape-Issga - 3ª planta

Complexo Administrativo de San Lázaro

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

 

Correo electrónico: issga@xunta.es

Teléfono: 981 544 625

 

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9 a 14 h

Compartir no Twitter Publicar no Facebook Agregar a Delicious