Cursos en liña


A formación en liña nace para facer máis accesible a formación en prevención de riscos laborais, dun xeito sinxelo e eficaz.

Vantaxes

 1. Chegar ás persoas alonxadas xeograficamente dos centros ou que non poden asistir as accións formativas por incompatibilidade horaria.
 2. Fomentar e facilitar a formación continua en materia de prevención de riscos laborais.
 3. Acadar unha formación personalizada, interactiva e eminentemente práctica.
 4. Afianzar a modalidade de teleformación coma unha ponte cara á igualdade de oportunidades.

Metodoloxía

Unha vez comunicada por correo electrónico a admisión ao curso solicitado, o usuario poderá acceder á plataforma onde se desenvolverá o curso.
Para obter a acreditación correspondente será imprescindible a superación de todas as probas de avaliación: tempo de conexión, envío das actividades e exercicio final presencial que se celebrará en calquera dos catro centros provinciais do ISSGA.

Obxectivos

 1. Proporcionar o nivel de capacitación necesario para desenvolver as funcións de xestión da prevención, establecida no artigo 35 do Regulamento dos servizos de prevención.
 2. Proporcionar aos empresarios a formación e os coñecementos que os capaciten para xestionar a prevención nas súas propias empresas ou centros de traballo.

Destinatarios

 1. Traballadores en xeral, así como aqueles designados para realizar funcións preventivas de nivel básico na empresa.
 2. Profesionais que necesiten no seu ámbito profesional posuír coñecementos en prevención de riscos.
 3. Todas aquelas persoas con inquietudes no ámbito da seguridade e a prevención de riscos na empresa.

Contido

 1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
 2. Riscos xerais e a súa prevención.
 3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
 4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
 5. Primeiros auxilios.
 6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero.

Duración

Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas, que corresponde ao contido mínimo do programa de formación para o desempeño das funcións de nivel básico, establecido no anexo IV-A) do Regulamento dos servizos de prevención, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero (10 horas).

Requisitos

No se require titulación específica.

Esta formación pode non ser validable aos efectos da formación mínima necesaria para o desempeño das funcións preventivas de nivel básico para os sectores nos que o respectivo convenio colectivo contemple outras especificacións.