Curso de prevención de riscos laborais. Nivel básico. 2ª Edición 2019. Lugo

Inscrición aberta

Data de inicio: 11 de Novembro , 2019
Data de fin: 15 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 11 de Setembro , 2019
Data de fin da inscripción: 12 de Novembro , 2019
Duración (en horas): 35
Prazas:
Ámbito:
Lugar de celebración: Centro Issga de Lugo


O número de prazas é limitado, polo que a inscrición pecharase no momento que se complete o aforamento dispoñible; mentres haxa prazas dispoñibles, poderanse enviar novas solicitudes ata a data de fin de inscrición.

Corresponde aos establecidos no Regulamento dos Servizos de Prevención (Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro).

Obxectivos

1. Proporcionar o nivel de capacitación necesario para desenvolver as funcións de xestión da prevención, establecida no artigo 35 do Regulamento dos servizos de prevención.

2. Proporcionar aos empresarios a formación e os coñecementos que os capaciten para xestionar a prevención nas súas propias empresas ou centros de traballo.

Contido

1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.

2. Riscos xerais e a súa prevención.

3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.

4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.

5. Primeiros auxilios.

6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero.

Duración

Estes cursos teñen una duración de 35 horas e desenvolven o programa formativo establecido no anexo IV-B) do citado regulamento - 30 horas, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero de 5 horas.

Integran o nivel básico da actividade preventiva as FUNCIÓNS seguintes:

  • Promover os comportamentos seguros e a correcta utilización dos equipos de traballo e protección, e fomentar o interese e cooperación dos traballadores nunha acción preventiva integrada.
  • Promover, en particular, as actuacións preventivas básicas, tales como a orde, a limpeza, a sinalización e o mantemento xeral, e efectuar o seu seguimento e control.
  • Realizar avaliacións elementais de riscos e, no seu caso, establecer medidas preventivas do mesmo carácter compatibles co seu grao de formación.
  • Colaborar na avaliación e o control dos riscos xerais e específicos da empresa, efectuando visitas para o efecto, atención a queixas e suxestións, rexistro de datos, e cantas funcións análogas sexan necesarias.
  • Actuar en caso de emerxencia e primeiros auxilios xestionando as primeiras intervencións para o efecto.
  • Cooperar cos servizos de prevención, se é o caso.

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.