Publicacións

Cuestionario e Anexo Mapa de Risco Químico


Cuestionario e Anexo para elaborar o Mapa de Risco Químico de Galicia.

Produtos químicos perigosos: a nova etiqueta (versión folleto e despregable)


Portada da publicación

A etiqueta dun produto químico perigoso é a primeira fonte de información sobre o risco químico do produto.

O Regulamento CLP (Regulamento CE nº 1272/2008) sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas é o que regula agora a clasificación e etiquetaxe dos produtos químicos perigosos.

Plan de prevención de riscos laborais no sector pesqueiro. Vixia


O plan Vixía ten por obxectivo implantar unha mentalidade sobre prevención que axude a mellorar os hábitos de traballo dos profesionais do mar. Ademais de abordar modelos preventivos específicos, impulsar modelos de xestión preventiva axeitados e velar polo cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais.