Publicacións

Folla de prevención nº 44 - Prevención de riscos nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías (II)


Esta folla de prevención é a segunda das dúas publicacións centradas nos riscos laborais nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías.

Neste documento explícase a normativa que debe cumprir o persoal destes postos en relación aos equipos de protección individual e a formación que deben ter tanto no ámbito profesional  como no da prevención de riscos laborais. Menciónanse, ademais, as enfermidades profesionais máis comúns nestes colectivos profesionais, que están relacionadas cos trastornos de tipo musculoesqueléticos debido á adopción de posturas forzadas e á manipulación manual de cargas.

Por último, recolle a importancia da etiquetaxe da carne e o seguimento desde a súa orixe ata a venda ao consumidor, que é un principio básico da seguridade alimentaria, co obxecto de garantir a protección da saúde dos consumidores e traballadores que manipulan o produto en todo o proceso.

 

Folla de prevención nº 43 - Prevención de riscos nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías (I)


Esta folla de prevención é a primeira das dúas publicacións centradas nos riscos laborais nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías.

Neste documento preséntase os principais riscos e medidas preventivas que deben adoptarse por parte dos traballadores e traballadoras.

Entre outras, danse pautas en referencia aos equipos de traballo e máquinas e utensilios de corte, recordando que non deben manipularse os dispositivos de seguridade das máquinas, que os coitelos deben estar ben afiados e ter un deseño adecuado a cada operación, e que hai que empregar as luvas de malla para cortar, entre outras medidas preventivas. A publicación fai tamén fincapé nas medidas que deben adoptarse no acceso ás cámaras frigoríficas.

Folla de prevención nº 42 - Accesorios de elevación de cargas (III)


Esta terceira e derradeira folla de prevención sobre os accesorios de elevación de cargas trata os aspectos técnicos cando é a empresa usuaria a que fabrica os seus propios accesorios de elevación para poder realizar tarefas de movemento de cargas cos seus guindastres ou outros aparellos de elevación.

Folla de prevención nº 41 - Avaliación cualitativa de risco biolóxico


Nesta publicación defínense os axentes biolóxicos, se indica a súa clasificación, describe como realizar unha avaliación simplificada cando existe risco biolóxico e por último, como actuar no caso dunha traballadora embarazada que poida estar exposta a riscos de exposición aos axentes biolóxicos.