Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_tríptico


Documento en formato tríptico onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas:

  • Fases / niveis de exposición
  • Comparación niveis industriais e de lecer
  • Tempo necesario para acadar o valor límite
  • Protección auditiva
  • Cadro resumo das medidas preventivas que hai que adoptar de acordo co establecido no RD 286/2006, en función da exposición ao ruído
  • Conclusións