Publicacións

Coordinación de actividades empresariais.


Resumo da información contida no Real Decreto 171/2004 e desenvolvemento do artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais en relación coa coordinación de actividades empresariais.

Obras de construción. Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.


Resumo das obrigas contidas nos Reais Decreto 1627/1997 e 604/2006

Fichas técnicas de prevención do sector agrario galego


Imaxen de portada da publicación

Trátase de dúas coleccións de fichas que resumen os principais aspectos en materia de prevención de riscos laborais no sector agrario e que abarcan as áreas gandeira, agrícola e forestal. Unha delas está orientada á maquinaria e outra ás tarefas agrarias. A primeira recolle máis de 80 máquinas e a segunda arredor de 50 tarefas representativas do sector agrario galego.

Enquisa galega sobre condicións de traballo en distintos subsectores agroforestais - USC


Imaxe de portada da publicación

A ausencia de enquisas propias para Galicia así como a falta de traballos publicados que traten directamente o sector agroforestal móvenos a realizar este estudo co fin de diagnosticar con precisión o estado deste sector en Galicia.