Publicacións

Estudo epidemiolóxico no marisqueo a pé


Estudo epidemiolóxico no marisqueo a pé

Análise da situación laboral das/os traballadoras/es do marisqueo a pé dirixido a mellorar as súas condicións de traballo.

Guía de boas prácticas ISSGA. Saúde laboral no marisqueo a pé


Esta guía, que pretende ser un manual doado onde se indiquen pautas básicas para o traballo diario, é consecuencia dun traballo técnico e especializado, o “Estudo epidemiolóxico no marisqueo a pé”, realizado no 2011 polo Equipo de Medicina do Traballo do ISSGA, para o cal foi necesario realizar recoñecementos médicos individuais específicos sobre os riscos da actividade que fixeron posible chegar a uns resultados e conclusións para todo o colectivo.

Guía técnica do Issga. O documento de protección contra explosións. Manual de axuda


• A Guía técnica do Issga que se presenta é un Manual de axuda para elaborar o documento de protección contra explosións.

• Como complemento á Guía, ponse a disposición dos interesados unha ferramenta informática, o libro Excel CALCULO ZONAS V 4.1 no que todos os apartados que conforman o documento teñen resposta. Esta ferramenta informática preséntase cun modelo de documento de protección contra explosións, e con dous exemplos concretos de elaboración deste documento dunha cabina de pintura e de instalacións de reciclado de aluminio.

• O autor do traballo é Emérito Núñez Amado, enxeñeiro técnico industrial, Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais nas Especialidades de Seguridade, Hixiene e Ergonomía de Fremap e experto na materia.
 

Manual de contidos de prevención de riscos laborais para entidades locais


Esta unidade didáctica destinada a concelleiros, persoal técnico, responsables de prevención ou de obras dos concellos, consta de dous módulos:
o primeiro introduce os conceptos xenéricos en materia preventiva, e o segundo incide especialmente nos requisitos preventivos das obras, dende o punto de vista das funcións e responsabilidades do persoal das administracións locias cuxas funcións están relacionadas coas mesmas.