Orde PRE/2476/2015, do 20 de novembro, pola que se actualiza a Instrución Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», do Regulamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, do 16 de febreiro


Ano:


Orde PRE/2476/2015, do 20 de novembro, pola que se actualiza a Instrución Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», do Regulamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, do 16 de febreiro.