Normativa

Real Decreto 1696/2012, do 21 de decembro, polo que se modifica a definición contida no apartado 6 do artigo 2 do Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.


Real Decreto 1696/2012, do 21 de decembro, polo que se modifica a definición contida no apartado 6 do artigo 2 do Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europea e do Consello de 4 de xullo de 2012 relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica e ulteriormente derroga a Directiva 96/82/CE


Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europea e do Consello de 4 de xullo de 2012 relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica e ulteriormente derroga a Directiva 96/82/CE

Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de maio de 2012 relativo á comercialización e o uso dos biocidas


Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de maio de 2012 relativo á comercialización e o uso dos biocidas