Normativa

Directiva 2013/59/Euratom do Consello/Consello do 5 de decembro de 2013 pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom


Directiva 2013/59/Euratom do Consello/Consello do 5 de decembro de 2013 pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

ORDE do 6 de novembro de 2013 pola que se aproban e se dá publicidade aos modelos oficiais de solicitude de autorización de persoas e entidades para desenvolver actividades de auditoría dos sistemas de prevención e de notificación sobre a concorrencia das condicións que non fan necesario recorrer á auditoría do sistema de prevención, que se presentarán na Comunidade Autónoma de Galicia


Aprobar e dar publicidade aos modelos normalizados, de solicitude de autorización de persoas e entidades para desenvolver actividades de auditoría dos sistemas de prevención así como de notificación sobre a concorrencia das condicións que non fan necesario recorrer á auditoría do sistema de prevención.

ORDE do 4 de setembro de 2013 pola que se regula o rexistro das actas de designación de delegados e delegadas de prevención de riscos laborais.


A presente orde ten por obxecto a regulación do rexistro das actas de designación dos delegados e das delegadas de prevención de riscos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde ESS/1451/2013, do 29 de xullo, pola que se establecen disposicións para a prevención de lesións causadas por instrumentos cortantes e punzantes no sector sanitario e hospitalario.


Orde ESS/1451/2013, do 29 de xullo, pola que se establecen disposicións para a prevención de lesións causadas por instrumentos cortantes e punzantes no sector sanitario e hospitalario.