Normativa

DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo


DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo.

Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello do 9 de marzo de 2016 relativo aos equipos de protección individual e polo que se derroga a Directiva 89/686/CEE do Consello


Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello do 9 de marzo de 2016 relativo aos equipos de protección individual e polo que se derroga a Directiva 89/686/CEE do Consello.

Directiva 2013/59/Euratom do Consello/Consello do 5 de decembro de 2013 pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom


Directiva 2013/59/Euratom do Consello/Consello do 5 de decembro de 2013 pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europea e do Consello de 4 de xullo de 2012 relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica e ulteriormente derroga a Directiva 96/82/CE


Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europea e do Consello de 4 de xullo de 2012 relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica e ulteriormente derroga a Directiva 96/82/CE