Material formativo

Relatorios do foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade" no Centro Issga da Coruña


O 5 de abril de 2019 tivo lugar no Centro Issga da Coruña o foro técnico “O formaldehido e a súa toxicidade", en colaboración con MCMutual.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción” no Centro Issga de Lugo


O 28 de novembro de 2018 tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais” nos Centros Issga da Coruña e Pontevedra


O 27 e 28 de setembro de 2018 tivo lugar nos centros Issga da Coruña e Pontevedra a xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Estatísticas

Portada

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2019


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2019.

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2018


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2018.

Normativa

Real Decreto 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social


Real Decreto 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

Estudos

Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017


Para coñecer esta nova realidade do tecido empresarial galego o ISSGA pon en marcha esta nova enquisa, coa que procura coñecer como organizan hoxe as empresas a prevención de riscos laborais, cales son as actuais condicións de traballo e como xestionan os riscos psicosociais e a promoción da saúde no entorno laboral.


As  enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas, escollendo como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, ás empresas ou mesmo empresas localizadas en polígonos industriais.

Enfermidades profesionais en sectores feminizados anos 2009-2014


Como complemento ao estudo realizado sobre os accidentes laborais nos sectores produtivos feminizados en Galicia: Análise da sinistralidade en sectores feminizados-2011, realízase este traballo orientado ás enfermidades laborais naqueles sectores económicos con predominio das mulleres no persoal laboral.

Este estudo foi realizado por Manuel Armada Oya, xefe de sección de Seguridade do Issga.

Acordos e Convenios

Convenio de cooperación educativa entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Universidade da Coruña, para a realización de prácticas académicas externas do alumnado do mestrado universitario en prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é articular a colaboración do ISSGA coa Universidade da Coruña na realización de prácticas académicas externas do alumnado do Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais, para facilitar a súa preparación para o exercicio profesional en áreas operativas do instituto relacionadas coa súa formación universitaria e as posibles saídas profesionais dende os estudos cursados na universidade.

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é a participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do ISSGA, así como a elaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes daquel; actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

Convenio de colaboración entre la Escuela Gallega de Administración Pública y el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, para el desarrollo de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riesgos laborales


El objeto de este convenio es la participación en las actividades de la EGAP del personal dependiente del ISSGA, así como la colaboración y el desarrollo conjunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias de la competencia de las instituciones firmantes del mismo, actuando de forma más eficaz y eficiente en la utilización de los medios humanos, materiales y organizativos de cada una de ellas, para un mejor cumplimiento de los fines de ambas partes, en beneficio de la ciudadanía y de la sociedad gallega