Publicacións

Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio


Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente.

Material formativo

Relatorios da xornada técnica “Seguridade nos equipos de traballo: deseño, adecuación e comercialización” na USC en Santiago de Compostela


O 15 de xuño de 2017 tivo lugar na Escola Técnica Superior de Enxeñaría. Universidade de Santiago de Compostela. Campus Vida a xornada técnica “Seguridade nos equipos de traballo: deseño, adecuación e comercialización”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional” no Centro Issga de Pontevedra


O 23 de xuño de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica “A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) na atención a persoas dependentes” no Centro Issga de Ourense


O 15 de xuño de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Ourense a xornada técnica “Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) na atención a persoas dependentes .

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Estatísticas

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2017


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2017

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2016


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2016.

Normativa

Real Decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10


Real Decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Audiovisual

PREVISEL, 8º Salón da prevención e seguridade laboral

PREVISEL, 8º Salón da prevención e seguridade laboral

O ISSGA instalou un stand no Salón Previsel (Expourense - Ourense) especialmente adicado á prevención no sector agro gandeiro e forestal.

Así mesmo, o Instituto levou a cabo dous obradoiros, un sobre a seguridade na maquinaria, as enfermidades profesionais e os riscos na xestión de residuos nas explotacións agrarias; e outro para presentar a colección do ISSGA: prevención fronte aos riscos nos traballos do sector agroforestal.

Foto de grupo do ISSGA

Coñécenos

Decenas de persoas traballan cada día para que podas sentirte máis seguro no teu entorno laboral. Coñéceos.

Fachada da sede principal do ISSGA

Centros do ISSGA

Fotografías dos centros provinciais e dos servizos centrais do ISSGA.

Estudos

Enfermidades profesionais en sectores feminizados anos 2009-2014


Como complemento ao estudo realizado sobre os accidentes laborais nos sectores produtivos feminizados en Galicia: Análise da sinistralidade en sectores feminizados-2011, realízase este traballo orientado ás enfermidades laborais naqueles sectores económicos con predominio das mulleres no persoal laboral.

Este estudo foi realizado por Manuel Armada Oya, xefe de sección de Seguridade do Issga.

Silicose


Manuel Gil Fernández, xefe do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA de Pontevedra, elaborou este estudo no que se recollen os aspectos máis importantes relacionados con esta enfermidade.

Portado do Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013

Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013


Dentro do Plan de actividades do Issga do ano 2015, a liña de actuación 2 que corresponde ao Observatorio galego de condicións de traballo, trata da evolución da sinestralidade laboral en Galicia. Na actuación inscríbese a publicación dun estudo sobre a sinestralidade laboral en Galicia cos datos dos accidentes nun período de dez anos. Inclúense os datos de sinistralidade laboral do periodo 2004 a 2013.

Acordos e Convenios

Acordo marco de colaboración entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Universidade de Santiago de Compostela, para o desenvolvemento de actividades de formación, investigación e divulgación en materia de prevención de riscos laborais e seguridade e saúde laboral


O obxecto deste acordo entre o ISSGA e a Universidade de Santiago de Compostela é o establecemento dun marco de colaboración para o desenvolvemento de actuacións de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais e seguridade e saúde laboral, en orde á mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, a redución dos riscos laborais, a investigación e o fomento de novas formas de protección e promoción de estruturas eficaces de prevención.

Acordo marco de colaboración entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) e a Fundación Laboral da Construción (FLC), para a promoción da prevención de riscos laborais mediante accións de formación, información, asesoramento e asistencia técnica no sector da construción


O presente acordo ten como obxecto o establecemento de canles de colaboración para o desenvolvemento conxunto de actividades de formación e información, de asesoramento e de asistencia técnica en materia de prevención de riscos laborais, dirixidas tanto a empresas como a traballadores e traballadoras que desempeñan a súa profesión ou oficio dentro do sector da construción ou de sectores afíns ao mesmo, incluídos no marco normativo do Convenio Colectivo Xeral do Sector da Construción, en orde á mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo neste sector, a redución dos riscos laborais, a investigación e fomento de novas formas de protección e a promoción de estruturas eficaces de prevención.

Acordo marco de colaboración entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), para a promoción e colaboración en actuacións de seguridade e saúde no traballo


O obxecto deste acordo entre o ISSGA e o COPG é o establecemento de canles de colaboración para o desenvolvemento de actividades de información e formación en prevención de riscos laborais, así como programar, coordinar e apoiar as actividades desenvolvidas polo COPG, en orde á mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, a redución dos riscos laborais, a investigación e fomento de novas formas de protección e promoción de estruturas eficaces de prevención.