Acordos

Acordo marco de cooperación entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) e Gas Natural Unión Fenosa en materia de formación de riesgo eléctrico


É obxecto do presente acordo establecer un marco global de cooperación entre o ISSGA e GAS NATURAL FENOSA para realizar actividades e proxectos no ámbito da formación e información, en especial sobre risco eléctrico, e regular a ordenación de cantas accións se vaian producindo no desenvolvemento daquelas.

Acordo marco de cooperación entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) e o Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación Cetmar.


Establecer un marco global de colaboración entre o ISSGA e CETMAR, en reflexo do propio interese que as partes, conforme reflicten os expositivos precedentes, manifestas e regular a ordenación de cantas accións, en desenvolvemento deste, se vaian producindo.