Acordos

Acordo marco de colaboración entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Academia Galega de Seguridade Pública, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación


O obxecto do presente acordo marco entre o ISSGA e a AGASP, é, respectivamente, a colaboración nas actividades docentes do ISSGA do persoal dependente da AGASP, e a colaboración nas actividades docentes da AGASP do persoal dependente do ISSGA, así como a participación e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes do mesmo, actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizacionais de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, todo isto en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

Acordo entre a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, referido ao sistema CEPROSS e a cesión de datos contidos no modelo de parte de enfermidade profesional


O Acordo ten por obxecto fixar as condicións e termos da colaboración entre a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social e o ISSGA para facilitar:

. O acceso de dito Instituto á aplicación CEPROSS.
. A cesión de datos contidos no modelo de parte de enfermidade profesional.
 

Acordo marco de colaboración entre a Universidade da Coruña e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para o desenvolvemento de actividades de formación, investigación e divulgación en materia de prevención de riscos laborais


O obxecto deste acordo é o establecemento dun marco de actuación para a colaboración entre a UDC e o ISSGA en actividades comprendidas no eido da seguridade e saúde laborais, mellora das condicións de traballo e prevención de riscos laborais, mediante a achega da experiencia e coñecementos técnicos de ambas as dúas entidades.

Acordo marco de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) para o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de prevención de riscos laborais


O obxecto deste acordo é o establecemento dun marco de actuación para a colaboración entre a USC e o ISSGA en actividades comprendidas no eido da seguridade e saúde laborais, mellora das condicións de traballo e prevención de riscos laborais.