Publicacións

Prevención de riscos no tractor_Fichas


Documento informativo para concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus aparellos e informar de cales son as causas máis recorrentes dos sinistros; e, doutra banda, como órgano técnico en materia de prevención, facilitar recomendacións básicas, que, de terse sempre en conta, evitarían os accidentes ou, cando menos, minimizarían a súas consecuencias. 

Material formativo

Relatorios da xornada técnica “A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional” no Centro Issga da Coruña


O 18 de outubro de 2017 tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Presentación da campaña “Alerta ISSGA, pode haber amianto” no Centro Issga da Coruña


O 29 de setembro de 2017 tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “Presentación da campaña “Alerta ISSGA, pode haber amianto”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Risco de caídas de altura” no Centro Issga de Ourense


O 28 de setembro de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Ourense a xornada técnica “Risco de caídas de altura”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Normativa

DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo


DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo.

Estudos

Enfermidades profesionais en sectores feminizados anos 2009-2014


Como complemento ao estudo realizado sobre os accidentes laborais nos sectores produtivos feminizados en Galicia: Análise da sinistralidade en sectores feminizados-2011, realízase este traballo orientado ás enfermidades laborais naqueles sectores económicos con predominio das mulleres no persoal laboral.

Este estudo foi realizado por Manuel Armada Oya, xefe de sección de Seguridade do Issga.

Silicose


Manuel Gil Fernández, xefe do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA de Pontevedra, elaborou este estudo no que se recollen os aspectos máis importantes relacionados con esta enfermidade.

Portado do Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013

Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013


Dentro do Plan de actividades do Issga do ano 2015, a liña de actuación 2 que corresponde ao Observatorio galego de condicións de traballo, trata da evolución da sinestralidade laboral en Galicia. Na actuación inscríbese a publicación dun estudo sobre a sinestralidade laboral en Galicia cos datos dos accidentes nun período de dez anos. Inclúense os datos de sinistralidade laboral do periodo 2004 a 2013.

Acordos e Convenios

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é a participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do ISSGA, así como a elaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes daquel; actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Consellería de Sanidade para o intercambio de datos de accidentes de traballo para desenvolver o programa de detección de terceiros obrigados ao pagamento na asistencia sanitaria dispensada no Servizo Público de Saúde


O presente convenio ten por obxecto establecer as condicións, requisitos e procedementos polos que se debe rexer a cesión de datos en materia de accidentes de traballo entre o ISSGA e a Consellería de Sanidade, para desenvolver esta última o Programa de detección de terceiros obrigados ao pagamento na asistencia sanitaria dispensada no Servizo Público de Saúde, en concreto o Subprograma específico de detección de asistencia sanitaria facturable ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, así como a outros terceiros obrigados ao pagamento, preservando en todo caso os dereitos das persoas ás que se refira a información.

Convenio de cooperación educativa entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Universidade de Santiago de Compostela, para a realización de prácticas académicas externas do alumnado do mestrado universitario en prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é articular a colaboración do ISSGA coa Universidade de Santiago de Compostela na realización de prácticas académicas externas do alumnado do Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais, para facilitar a súa preparación para o exercicio profesional en áreas operativas do instituto relacionadas coa súa formación universitaria e as posibles saídas profesionais dende os estudos cursados na universidade.