Publicacións

Emprego de dispositivos electrónicos portátiles_cartel


A utilización prolongada e continuada dos dispositivos electrónicos portátiles pode facer que esteamos expostos a riscos adicionais, especialmente de tipo ergonómico, como os derivados da exposición a posturas forzadas e a movementos repetitivos ou a fatiga visual.

Material formativo

Relatorios do foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade" no Centro Issga da Coruña


O 5 de abril de 2019 tivo lugar no Centro Issga da Coruña o foro técnico “O formaldehido e a súa toxicidade", en colaboración con MCMutual.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción” no Centro Issga de Lugo


O 28 de novembro de 2018 tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais” nos Centros Issga da Coruña e Pontevedra


O 27 e 28 de setembro de 2018 tivo lugar nos centros Issga da Coruña e Pontevedra a xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Normativa

Real Decreto 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social


Real Decreto 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

Estudos

Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia. 2005-2017


O estudo da accidentabilidade mortal das persoas traballadoras en Galicia ofrece información imprescindible para caracterizar os accidentes mortais acontecidos durante os últimos anos, o que permitirá deseñar e impulsar medidas específicas co fin de reducir a sinistralidade laboral e á súa vez, dar respostas e asesoramento efectivo e eficiente, tanto ás persoas traballadoras como aos empresarios galegos, para poder xestionar a prevención de riscos laborais de forma adaptada á realidade do noso territorio.

Sinistralidade laboral en traballadores de 55 e máis anos. Anos 2012-2016


Neste estudo, mediante a análise dun conxunto de variables seleccionadas, coas cales se desagregan os datos dos accidentes laborais notificados, búscanse as posibles diferenzas da sinistralidade do persoal traballador dependendo da súa idade e especificamente naqueles de 55 anos e maiores.

Sinistralidade dos condutores profesionais. Anos 2012-2016


Para a realización deste estudo utilizáronse os accidentes de traballo con baixa entre os anos 2012 e 2016 descartando os accidentes ocorridos in itinere, dividíndoos en dous grandes grupos:

  • Un grupo principal que engloba a aqueles accidentes de traalladores cun código de ocupación CNO-2011, 84-Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada. Sobre este grupo móstranse os resultados de todas as variables escollidas.
  • Outro grupo co resto de accidentes declarados entre estes anos. Este grupo serve para contrastar resultados nalgunhas variables concretas.

Acordos e Convenios

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é a participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do ISSGA, así como a elaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes daquel; actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

Convenio de cooperación educativa entre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e a Universidade da Coruña, para a realización de prácticas académicas externas do alumnado do mestrado universitario en prevención de riscos laborais


O obxecto deste convenio é articular a colaboración do ISSGA coa Universidade da Coruña na realización de prácticas académicas externas do alumnado do Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais, para facilitar a súa preparación para o exercicio profesional en áreas operativas do instituto relacionadas coa súa formación universitaria e as posibles saídas profesionais dende os estudos cursados na universidade.

Convenio de colaboración entre la Escuela Gallega de Administración Pública y el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, para el desarrollo de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riesgos laborales


El objeto de este convenio es la participación en las actividades de la EGAP del personal dependiente del ISSGA, así como la colaboración y el desarrollo conjunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias de la competencia de las instituciones firmantes del mismo, actuando de forma más eficaz y eficiente en la utilización de los medios humanos, materiales y organizativos de cada una de ellas, para un mejor cumplimiento de los fines de ambas partes, en beneficio de la ciudadanía y de la sociedad gallega

Ligazóns de interese

Organismos Autonómicos