Modificación da clasificación do Formaldehido (CAS: 50-00-0)


O Regulamento (UE) nº 2015/491 da Comisión de 23 de marzo de 2015 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 605/2014. Nel modifícase a entrada en vigor das novas clasificacións harmonizadas, entre outras a do formaldehído, ata o 1 de xaneiro do 2016.

Por tanto, os cambios realizados no documento Límites de exposición profesional para axentes químicos en España 2015 conforme ao 6ª ATP (Adaptación ao Progreso Técnico) do Regulamento CLP non serán de aplicación obrigatoria ata a devandita data.