Avisos

Cursos Issga PRL traballos en altura e PRL espazos confinados


Aberta a inscrición nos cursos do Issga Medidas preventivas para traballos en altura e Medidas preventivas para traballos en espazos confinados

O Issga organiza cinco cursos de Medidas preventivas para traballos en altura e outros cinco cursos de Medidas preventivas para traballos en espazos confinados de 8 horas, gratuítos.

As datas e lugares de realización dos cursos son:

CURSO 1: Medidas preventivas para traballos en altura.

• 31 de outubro en Arteixo

• 5 de novembro en Lugo

• 7 de novembro Vilamarín - Ourense

• 12 de novembro en Santiago de Compostela

• 13 de novembro en Vigo

CURSO 2: Medidas preventivas para traballos en espazos confinados.

• 30 de outubro en Arteixo

• 4 de novembro en Lugo

• 6 de novembro en Vilamarín-Ourense

• 8 de novembro en Santiago de Compostela

• 11 de novembro en Vigo

Contacto: formacion@serinfor.eu e teléfono 618 806 790

 

Cursos Issga de manexo seguro de retrocargadora mixta


O Issga organiza tres cursos de Seguridade en maquinaria. Medidas preventivas para operadores de retrocargadora mixta de 30 horas, gratuítos.

As datas e lugares de realización dos cursos son:

28 a 31 de outubro de 2019 en Santiago de Compostela

4 a 7 de novembro de 2019 en Ourense - Vilamarín

11 a 14 de novembro de 2019 en Vigo

Contacto: flc.galicia@fundacionlaboral.org e teléfono 981 983 536

 

Talleres de PRL para traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia


Durante os meses de setembro, outubro e novembro, terán lugar 8 talleres de prevención de riscos laborais dirixidos a traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia.
 
O obxectivo dos talleres é proporcionar unha formación específica ás persoas traballadoras e profesionais do sector en materia de prevención dos riscos laborais inherentes a estas actividades, coa finalidade de fomentar a adquisición de habilidades nesa materia así como a adquisición dunha cultura preventiva, e diminuír os accidentes laborais no sector.
 

ALERTA en traballos en cubertas con partes traslúcidas


Nunha semana na provincia de Pontevedra aconteceron dous accidentes moi similares, un con consecuencias mortais e outro que pudo selo. En ambos os dous casos dábanse circunstancias de falta de medidas de seguridade moi similares. Os dous traballadores sufriron unha caída de altura ao pisar en zonas non resistentes dunha cuberta metálica con parte da mesma formada por pranchas plásticas translúcidas (denominadas coloquialmente uralitas translucidas).

É importante prestar especial atención aos riscos de traballar sobre cubertas de materiais lixeiros e adoptar nos devanditos traballos medidas preventivas axeitadas:

- Realizar un estudo previo e planificación dos traballos a realizar, logo de avaliación dos riscos presentes no lugar de traballo.

- Formar e informar os traballadores do risco que supón pisar sobre as zonas e superficies fráxiles

- Utilizar plataformas elevadoras móbiles de persoas (PEMP) normalizadas

Soamente cando non sexa posible a aplicación das medidas anteriores, outras posibles medidas son: 

    - Habilitar zonas de traballo e de tránsito (pasarelas) apoiadas sobre os elementos resistentes da cuberta
    -  Instalar redes de seguridade de sistema horizontal con corda perimetral como medida complementaria, para a recollida de persoas en caso de caída ou solución equivalente
    -  Instalación de liñas de vida (normalmente sobre a cumieira) ou puntos de ancoraxe para a utilización de sistemas anticaídas. Os puntos de ancoraxe dos devanditos dispositivos terán a resistencia suficiente para garantir a súa efectividade. Os mosquetóns serán de peche automático. É necesario recordar o establecido no Rd 2177/04 no que se di: " (...) tendo en conta, en particular, que deberá darse prioridade ás medidas de protección colectiva fronte ás medidas de protección individual e que a elección non poderá subordinarse a criterios económicos".

Ademais, o empresario debe cumprir o deber de coordinación en materia de prevención de riscos laborais cos propietarios das edificacións.

Pode atopar máis informacion no documento de Alerta da páxina web do Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais