Avisos

Próxima publicación no DOG da orde que regula a tramitación electrónica dos procedementos do amianto en Galicia


Proximamente vaise publicar no Diario Oficial de Galicia a Orde do 27 de xuño de 2018, pola que se regulan os procedementos e se aproban e se dá publicidade dos modelos de solicitude e comunicación, relativos aos traballos con risco de exposición ao amianto en Galicia.

Os procedementos incluidos na orde son os seguintes:

  • TR900A: Rexistro de empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia: alta, baixa e variación de datos
  • TR900B: Aprobación de plans de traballo con risco por amianto
  • TR900C: Inicio de traballo con risco por amianto
  • TR900D: Rexistro dos datos da avaliación da exposición nos traballos con amianto

Informámoslle que a partir dese momento todas as solicitudes e comunicacións débense presentar obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes ou comunicacións poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

No caso de presentarse a solicitude ou comunicación presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude ou comunicación aquela na que fose realizada a emenda.

Para calquera dúbida ou aclaración, pode contactar connosco nos seguintes enderezos:

  • Servizos centrais en Santiago de Compostela: 881999397 / issga.hixiene@xunta.gal
  • Centro ISSGA da Coruña: 981182329 / issga.coruna@xunta.gal
  • Centro ISSGA de Lugo: 982294300 / issga.lugo@xunta.gal
  • Centro ISSGA de Ourense: 988386395 / issga.ourense@xunta.gal
  • Centro ISSGA de Pontevedra: 886218100 / issga.pontevedra@xunta.gal

 

Xornada técnica "Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuacións de eficiencia enerxética" no Centro Issga de Ourense


O vindeiro 20 de setembro terá lugar no centro Issga de Ourense a xornada técnica  "Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuacións de eficiencia enerxética".

Para máis información e inscricións pode consultar no apartado de formación desta páxina web ou dirixirse ao Centro do Issga onde terá lugar esta acción formativa.

Xornada técnica "Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde laboral no sector eólico" nos Centros Issga de Lugo e A Coruña


Os vindeiros  20 e 21 de setembro terá lugar nos Centro Issga de Lugo e A Coruña a xornada técnica "Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde laboral no sector eólico".

Para máis información e inscricións pode consultar no apartado de formación desta páxina web ou dirixirse ao Centro do Issga onde terá lugar esta acción formativa.

Xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais” nos Centros Issga da Coruña e Pontevedra


Os vindeiros 27 e 28 de setembro terá lugar nos  Centros Issga da Coruña e Pontevedra a xornada técnica "Liderado en prevención de riscos laborais".

Para máis información e inscricións pode consultar no apartado de formación desta páxina web ou dirixirse ao Centro do Issga onde terá lugar esta acción formativa.