Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus


Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, prorrogado por Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta na actividade de servizo de axuda a domicilio segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a diversidade funcional do usuario. así como unha infografía en formato cartel.

 • ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR O CONTACTO PRÓXIMO
 • ESTABLECER MEDIDAS HIXIÉNICAS
 • ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSOAL
 • ESTABLECER MEDIDAS ORGANIZATIVAS
 • ILLAMENTO DOMICILIARIO POR COVID-19
 • EN RELACIÓN Á LIMPEZA DE RESIDUOS
 • QUÉ PODO FACER PARA PROTEXERME DO NOVO CORONAVIRUS E OUTROS VIRUS RESPIRATORIOS?
 • TÉCNICA DE LAVADO DE MANS CON AUGA E XABÓN
 • TÉCNICA DE HIXIENE DAS MANS CON PREPARACIÓN ALCOHÓLICAS
 • ANEXO PARA A LIMPEZA NA VIVENDA DOS CASOS POSIBLES OU CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ILLAMENTO NO DOMICILIO
 • SECUENCIA PARA POÑERSE O EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSOAL (PPE)
 • SECUENICA PARA QUITARSE O EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSOAL (PPE)
 • FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS