Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus


Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas obras de construción segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

  • ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR O CONTACTO PRÓXIMO

  • ESTABLECER MEDIDAS HIXIÉNICAS

  • ESTABLECER MEDIDAS ORGANIZATIVAS

  • TÉCNICA DE LAVADO DE MAN CON AUGA E XABÓN

  • TÉCNICA DE HIXIENE DAS MANS CON PREPARACIÓN ALCOHÓLICAS

  • ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS

  • FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS