Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, a continuación se indican unha serie de recomendacións preventivas xenéricas a aplicar nos centros especiais de emprego, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo, asi como una infografía en formato cartel.

  • ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR O CONTACTO PRÓXIMO
  • ESTABLECER MEDIDAS HIXIÉNICAS
  • ESTABLECER MEDIDAS ORGANIZATIVAS
  • TÉCNICA DE LAVADO DE MAN CON AUGA E XABÓN
  • TÉCNICA DE HIXIENE DAS MANS CON PREPARACIÓN ALCOHÓLICAS
  • ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS
  • FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS