RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS


1 de abril de 2020

 

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo prorrogado polo Real decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora de acordo cos axentes sociais este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CORONAVIRUS 

I.-RECOMENDACIÓNS DIRIXIDAS ÁS EMPRESAS

Medidas de xestión preventiva e de organización

Medidas hixiénicas

II.- RECOMENDACIÓNS DIRIXIDAS AS PERSOAS TRABALLADORAS

Medidas e hábitos hixiénicos

Actuacións ante a sospeita de infección

Técnica do lavado de mans con auga e xabón

Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas

ANEXO I.- INCAPACIDADE TEMPORAL TRABALLADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS

FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS