Traballos en cubertas: o importante é baixar con vida


Todos os anos, demasiadas persoas falecen ou sofren lesións graves como consecuencia dunha caída desde unha cuberta ou tellado mentres realizaban traballos tales como reparación de pingueiras, limpeza de canlóns, illamentos, substitución de antenas, etc. Estes accidentes poderíanse evitar se se tomaron as medidas preventivas adecuadas. 

A campaña “Traballos en cubertas: o importante é baixar con vida”, presentado recentemente polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas realícense con seguridade, para reducir estes accidentes.

O material divulgativo desta campaña foi elaborado polo grupo de traballo de construción da Comisión Nacional de Seguridade e Salud no Traballo no que o ISSGA está presente en representación de la comunidade autónoma galega.

Material divulgativo

Elaboráronse os seguintes materiais divulgativos que incorporan mensaxes para sensibilizar e incrementar o coñecemento técnico dos promotores/titulares do edificio e contratistas que realizan este tipo de traballos:

  • Un anuncio que pretende sensibilizar acerca das graves consecuencias, tanto físicas como emocionais, que conleva traballar sen seguridade sobre un tellado.

  • Un documento divulgativo que explica de forma detallada as seis etapas crave que se deben seguir para traballar con seguridade sobre unha cuberta e o papel que desempeñan o promotor/titular do edificio e o contratista en cada unha delas.

  • Dous trípticos que remarcan as obrigacións do promotor/titular do edificio e do contratista, respectivamente.

  • Tres carteis coas 10 regras básicas para que un traballo sobre un tellado non termine nun accidente.

A difusión destes materiais entre os promotores/ titulares de edificios que contratan estes traballos e as empresas que os executan é clave para reducir os accidentes por caída de altura desde cubertas.