O centro Issga da Coruña acolleu unha xornada sobre traballo en oficinas


A Coruña, 14 de xuño de 2019.- Concienciar ás empresas sobre os riscos existentes nos postos de traballo e a necesidade de adoptar medidas preventivas adecuadas ao risco, son factores crave para conseguir unha redución da sinistralidade, un aumento da cultura preventiva e en definitiva unha mellor calidade de vida no traballo.

Na maioría das empresas, independentemente do sector de actividade, existen oficinas onde se desenvolven tarefas administrativas que conlevan o tratamento de información a través de soporte escrito ou electrónico.

A introdución de novas tecnoloxías fixo que, en practicamente a totalidade das oficinas, utilícense ordenadores, e en moitos casos, durante longos períodos de tempo, que fan que teñan gran importancia os riscos e as patoloxías asociadas ao uso de pantallas de visualización de datos, as condicións ergonómicas máis adecuadas e as medidas preventivas a adoptar polos traballadores.

Ademais, existen outros riscos do traballo en oficinas, derivados do propio lugar de traballo e doutras tarefas asociadas ao posto; os principais riscos aos que están expostos os traballadores que desenvolven a súa actividade en oficinas e despachos son:

1. Caídas e golpes contra obxectos

2. Posturas e movementos adoptados

3. Manipulación manual de cargas

4. Fatiga visual

5. Confort acústico

6. Confort térmico

7. Calidade do aire interior

8. Radiacións e campos electromagnéticos

9. Factores psicosociais

Na contorna laboral están a producirse cambios profundos e cada vez máis acelerados: maior competitividade das empresas, novos avances e desenvolvementos tecnolóxicos, aumento das esixencias cognitivas do posto de traballo, etc. Estas transformacións experimentadas no traballo, en ocasións representan melloras e avances pero, noutras, son causa da aparición dunha serie de condicións que conducen a riscos que afectan tanto á saúde psíquica como ao benestar das persoas.

Os equipos informáticos, ao mesmo tempo que permiten importantes aumentos da produtividade e a eliminación de moitas tarefas tediosas e repetitivas, poden xerar unha serie de problemas de orixe psicosocial, entre os que destacan a sobrecarga mental debida a maiores esixencias en canto a presión de tempo, volume de traballo e complexidade da tarefa principalmente, e nalgúns casos, pode supoñer unha diminución da autonomía do traballador para organizar o seu tempo de traballo.

A maior esixencia en canto a velocidade de procesamento da información, os requirimentos da adaptación para traballar con equipos de traballo novos, a adaptación a novas formas de organización do traballo (horarios, ritmos, contornas do traballador), etc., poden producir no traballador unha sensación de desequilibrio entre a demanda da tarefa e as propias capacidades para levala a cabo. Esta sensación se non é correctamente xestionada por el, pode levarlle a unha situación de tensión.

Todos estes factores, e algúns máis, provocan un exceso de carga de traballo que pode traducirse en:

• Desmotivación, aburrimento, sentimento de ansiedade ou tensión no traballo

• Dor e tensión muscular

• Maior número de erros debido á monotonía ou ao exceso de presión de tempo

• Maior absentismo relacionado coa tensión

Para evitar estes problemas ou efectos psicosociais débense ter en conta medidas preventivas sobre a organización do traballo, contido da tarefa, horarios e pausas, por exemplo:

• Procurar que o traballador teña a máxima información sobre a totalidade do proceso no que está a traballar, e que sexa clara e fácil de entendes

• El usuario sexa capaz de interactuar con tranquilidade e eficacia co seu equipo de traballo.

• Se recomenda a realización de pausas ou micropausas ao longo da xornada laboral.

• Aoternar o traballo fronte ás pantallas de visualización con outras tarefas que esixan un menor nivel de atención, como pode ser a atención telefónica, o arquivo, etc.

Promoción da saúde

Os programas de promoción da saúde no traballo reducen os custos directos asociados á asistencia sanitaria, pero tamén ao absentismo por enfermidade, á rotación de persoal e á sinistralidade laboral. Esta evidencia, cada vez máis sólida, non debería ser pasada por alto polas empresas, sobre todo se queren ser sustentables e competitivas.

A promoción da saúde no traballo:

  • Axudará á empresa para conseguir os seus obxectivos.
  • Mellorará a saúde e o benestar dos traballadores.
  • Conseguirá unhas condicións de traballo máis seguras e saudables.

Campaña Móvete

Móveche! E reduce o sedentarismo na oficina é unha campaña dirixida a que os traballadores e traballadoras adquiran unha serie de hábitos e pautas saudables para reducir o sedentarismo no traballo fomentando un estilo de vida máis saudable e, por tanto, un emprego de calidade.

A campaña propón 12 hábitos saudables para que cada mes incorpórese ao estilo de vida de cada persoa uno deles co obxectivo de que ao final do ano consígase normalizar durante a xornada laboral as 12 pautas que reducen o sedentarismo. É importante que as as empresas faciliten e promovan a realización destes hábitos e, doutra banda, os traballadores e traballadoras deben concienciarse sobre que a integración destes hábitos na súa vida diaria supón un beneficio para a súa saúde.

As recomendacións baséanse nunha serie de actividades para levantarse para beber auga, comer algo, subir chanzos ou realizar pausas ou labores activas. As 12 pautas son as seguintes: descansar do traballo con computador tentando levantarse cada 30 minutos; facer pausas activas dedicando un momento para realizar unha camiñada intensa e subir escaleiras; rotar tarefas intercambiando hábitos que se fan sentados con outros que se poidan facer de pé; adquirir novos hábitos levantándose para saudar ás visitas ou coller o teléfono; elixir o camiño máis longo para ir a outra sala ou ao baño; levantarse e falar directamente en persoa, evitando o teléfono ou o correo electrónico; usar as escaleiras en lugar do ascensor; beber máis auga e facelo de pé; facer as presentacións ou charlas de pé e suxerir reunións de pé ou camiñando; poñer a impresora e a papeleira lonxe do escritorio; moverse mentres se espera para entrar nunha reunión ou se usa a fotocopiadora; aproveitar os descansos para levantarse e facer estiramentos sinxelos. Segundo destacan os expertos, está demostrado que os hábitos se adquiren aos 21 días da súa repetición.

A campaña trata de avanzar nunha cultura de empresas saudables destacando que para iso é necesario a implicación dos empresarios e dos traballadores e traballadoras. A iniciativa forma parte da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo que a través de 6 obxectivos estratéxicos e 163 medidas busca reducir a sinistralidade laboral e consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial e nos traballadores co fin último de mellorar as condicións de seguridade e saúde. A folla de roteiro, que foi acordada cos interlocutores sociais, fai especial fincapé nos novos riscos e os emerxentes derivados das novas formas e procesos de traballo e do uso das novas tecnoloxías.