Analizamos na Coruña as situacións derivadas do risco laboral durante o embarazo


A Coruña, 10 de maio de 2019.- O ISSGA organizou hoxe no seu centro da Coruña unha xornada técnica, en colaboración coa Asociación Galega de Prevención de Riscos Laborais, sobre a actualización da guía de axuda para a valoración do risco laboral durante o embarazo na que participaron ao redor de 100 persoas.

Os principais obxectivos que se perseguían con esta actividade foron:

  • Fundamentar a necesidade desta ferramenta

  • Destacar as novidades e a necesidade desta actualización

  • Mellorar a prevención do risco para o embarazo nas empresas e a adaptación dos postos de traballo na situación de maternidade.

A incorporación plena da muller ao mercado laboral e a realización de todo tipo de tarefas, sumado a un estado de xestación, condicionou novas situacións de incapacidade para o desenvolvemento da actividade laboral. Esta incapacidade vén determinada por patoloxías propias da xestación e pola posibilidade de que o desenvolvemento da actividade profesional supoña a exposición a axentes, procedementos ou condicións de traballo que inflúan negativamente na saúde da nai ou do feto.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) calcula que cada ano 276.000 recentemente nado falecen durante o primeiras catro semanas de vida no mundo, debido a anomalías conxénitas.

Para unha traballadora xestante, a exposición a certos factores relacionados directamente con procedementos no seu posto de traballo pode supoñer un risco para o normal desenvolvemento do feto ou para a saúde da propia traballadora.

Esta situación convértea nunha traballadora “especialmente sensible”, dado que pola súa estado biolóxico coñecido é máis vulnerable aos riscos derivados do seu traballo, sendo susceptible de especial vixilancia e control.

A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), no seu artigo 25, baixo a rúbrica “Protección dos traballadores especialmente sensibles a determinados riscos”, contén unha regulación mediante a cal obriga ao empresario para garantir a protección de todos aqueles traballadores que poidan verse afectados de forma singular por algún risco identificado no posto de traballo.

En España a LPRL contempla no seu artigo 26º, a obrigación empresarial de identificar aqueles riscos que poidan ser perigosos para a saúde das traballadoras xestantes ou do feto.

En consecuencia, o ámbito inicial de identificación e protección é no campo laboral e os seus responsables, la empresa, ben directamente ou ben a través dos Servizos de Prevención (SP). A empresa está obrigada a identificar, e no seu caso corrixir esta situación. No caso de que isto non fose posible pódese optar por trasladar á traballadora a un posto de traballo exento de risco.

A empresa que adapta ou recoloca á traballadora nun posto ou función, ten dereito á redución do 50% da achega empresarial na cotización por continxencias comúns durante o período de permanencia no novo posto de traballo.

Como xa se expuxo, a identificación do risco e demais consideracións no ámbito laboral é responsabilidade da empresa, aínda que, cando finalmente sexa necesario suspender o contrato laboral e para que a traballadora poida acceder ao subsidio correspondente que compense a perda salarial, é a propia traballadora a encargada de facer o correspondente trámite de solicitude.

Por tanto, aínda que as decisións, nun primeiro momento o son no campo puramente laboral, en momentos sucesivos é necesaria a intervención de persoal sanitario. Ben sexa o persoal dos Servizos de Prevención propios ou concertados pola empresa, ben no ámbito asistencial polos facultativos encargados do seguimento do embarazo ou finalmente, polos médicos inspectores das Entidades Xestoras, Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou Instituto Social da Mariña (ISM), ou das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social (MCCSS) e, no ámbito das traballadoras do sector publico tanto civil como militar, polos facultativos médicos das súas correspondentes Entidades Xestoras.

A decisión médica é, en ocasións, complicada de tomar e neste sentido o presente documento tenta ofrecer unha base científico-técnica para a toma de decisións.

Durante esta xornada tamén se abordou a necesidade dunha guía de axuda para a valoración do risco laboral durante o embarazo e o proceso de revisión, a xestión da prestación, a intervención do servizo de prevención na protección de risco na situación de maternidade, as obrigas da empresa nesta situación e mesmo a xestión do conflito e cambio social.