O Centro Issga de Pontevedra acolle esta semana un curso básico de prevención de riscos laborais


  • Esta acción, de 35 horas de duración, conta cun total de 35 alumnos co obxectivo de proporcionar o nivel de capacitación necesario para desenvolver as funcións de xestión da prevención e dotar ao empresariado da formación e dos coñecementos que o capacite para xestionala nas súas propias empresas ou centros de traballo
  • A oferta formativa do ISSGA, que se desenvolve tanto presencialmente nos seus centros provinciais, como en liña e a través da aula virtual, ten o propósito de proporcionar formación de calidade nesta materia

  • Trátase do sexto curso básico presencial dun total de 12 que se realizarán durante todo o 2018 nos centros provinciais do Issga

  • A formación en prevención de riscos no traballo, encamiñada á mellora do nivel de coñecemento técnico, constitúe unha das ferramentas máis axeitadas para implantar na sociedade unha auténtica cultura da prevención

Rande-Redondela (Pontevedra), 16 de abril de 2018.- O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), organismo dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, desenvolve esta semana a segunda edición deste ano dos cursos básicos de prevención de riscos laborais que teñen lugar no seu centro de Pontevedra (Rande-Redondela), que conta cun total de 35 alumnos, dos cales 13 son alumnos con discapacidade auditiva que asisten a través da colaboración realizada coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) do ISSGA e contan coa asistencia dun intérprete de linguaxe de signos.

Os obxectivos desta formación, de 35 horas de duración, son proporcionar o nivel de capacitación necesario para desenvolver as funcións de xestión da prevención e dotar ao empresariado da formación e dos coñecementos que os capaciten para xestionala nas súas propias empresas ou centros de traballo.

Entre esas funcións de nivel básico, están a de promover os comportamentos seguros e a correcta utilización dos equipos de traballo e protección e fomentar o interese e cooperación dos traballadores nunha acción preventiva integrada; realizar avaliacións elementais de riscos e, no seu caso, establecer medidas preventivas do mesmo carácter compatibles co seu grao de formación; colaborar na avaliación e o control dos riscos xerais e específicos da empresa, efectuando visitas para o efecto, atención a queixas e suxestións, rexistro de datos, e cantas funcións análogas sexan necesarias; actuar en caso de emerxencia e primeiros auxilios xestionando as primeiras intervencións para o efecto e, de ser o caso, cooperar cos servizos de prevención.

A Lei de prevención de riscos laborais establece a obriga de proporcionar aos traballadores a formación suficiente e axeitada sobre os riscos que afectan aos seus postos de traballo. Así mesmo, a lei encomenda ás administracións públicas o desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan, xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva das condicións de traballo.

Nesta liña, a oferta formativa do ISSGA, que se desenvolve tanto presencialmente nos seus centros provinciais, como en liña e a través da aula virtual, ten o propósito de proporcionar formación de calidade nesta materia. Este é o sexto curso básico presencial dun total de 12 que se realizarán durante todo o 2018 nos centros provinciais do Issga.

A formación en prevención de riscos no traballo, encamiñada á mellora do nivel de coñecemento técnico, constitúe unha das ferramentas máis axeitadas para implantar na sociedade unha auténtica cultura da prevención. Nesa liña, aparte deste programa formativo destinado á poboación traballadora e aos expertos en prevención, o Instituto desenvolve outras campañas e actividades que pretenden inculcar xa desde a infancia a importancia da prevención, así como plans de asesoramento técnico de carácter sectorial a empresas e tarefas de investigación de accidentes, entre outras accións.

Esta actuación encádrase dentro do “Plan Anual de Actividades do ISSGA”, e forma parte da oferta formativa deste organismo para o ano 2018.